Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
206/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 21/06/2021
80/BC-BCĐ Cơ quan khác Báo cáo Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 10/05/2021
93/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đông nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/04/2021
79/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2021 15/04/2021
330/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 05/02/2021
167/QD-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại Quyết định phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 03/02/2021
147/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kiên Giang năm 2021 29/09/2020