Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
809/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019
1102-QĐ Cơ quan khác Quyết định Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh 18/05/2018
86/QĐ-LMHTX-KHCS Liên minh HTX Quyết định Thông tin truyền thông V/v thành lập Ban Biên tập website Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 20/03/2018
86/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Thông tin truyền thông Quyết định v/v thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 20/03/2018