Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. 23/03/2021
614/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất săc trong phong trào thi đua năm 2020 11/03/2021
167/QD-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại Quyết định phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 03/02/2021
14/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang 30/01/2021
13/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 30/01/2021
809/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019
1102-QĐ Cơ quan khác Quyết định Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh 18/05/2018