Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 56

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76 /BC- LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Báo cáo tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 30/01/2018
81/BC-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua các quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã năm 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 28/03/2018
102/CV-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền cho thành viên HTX về nội dung Thông điệp Ngày HTX quốc tế lần thứ 96 của Liên minh HTX quốc tế và Ngày quốc tế HTX lần thứ 24 của Liên Hợp quốc 28/03/2018
67/TB-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v mở lớp giám đốc HTX năm 2018 24/09/2018
118/CV-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Về việc vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam 09/10/2018
37/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 HTXNN hoạt động có hiệu quả và Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/03/2019
155/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 03/06/2019