TIN NỔI BẬT:
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  *  Tăng cường phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  *  Kiên Lương: Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể  *  Phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2022  *  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc để nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.  *  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc để nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.  *  Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh tại Hộỉ nghị sơ kết sản xuất lúa vụ Mùa và Đông Xuân năm 2021-2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2022 tỉnh Kiên Giang.  *  Bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp "về phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản" lớp 2 trong năm 2022.  *  Huyện Châu Thành tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2021  * 

Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29 /KH-LMHTX Ban Tổ Chức Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về kinh tế hợp tác, hợp tác xã” 28/02/2018
41/KH-LMHTX Ban Tổ Chức Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát hiện, bồi dưỡng,nhân rộng điển hình tiên tiến 03/04/2018
155/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 03/06/2019
187/BC-LMHTX Ban Tổ Chức Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 10/02/2020
146-QĐ/TU Ban Tổ Chức Báo cáo Nội vụ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 26/02/2021
1102-QĐ Cơ quan khác Quyết định Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh 18/05/2018
395-BC/TU Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế hoạch và đầu tư; Thủy sản Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX vè tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 24/04/2019