Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
313/STC-QLTM Cơ quan khác Báo cáo Công thương Bản tin Thị trường số 03 04/03/2022
57/BC-STC Cơ quan khác Báo cáo Công thương; Tài chính Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2022 và kế hoạch công tác giá tháng 3 năm 2022 01/03/2022
3130/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 16/12/2021
324-QĐ/TU Cơ quan khác Báo cáo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 02/09/2021
206/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 21/06/2021
80/BC-BCĐ Cơ quan khác Báo cáo Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 10/05/2021
93/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đông nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/04/2021