Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 36

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/KH-LMHTX Ban Tổ Chức Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát hiện, bồi dưỡng,nhân rộng điển hình tiên tiến 03/04/2018
40/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn 30/03/2018
39/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2018 30/03/2018
37/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 30/03/2018
81/BC-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua các quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã năm 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 28/03/2018
102/CV-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền cho thành viên HTX về nội dung Thông điệp Ngày HTX quốc tế lần thứ 96 của Liên minh HTX quốc tế và Ngày quốc tế HTX lần thứ 24 của Liên Hợp quốc 28/03/2018
32/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Thông tin truyền thông Kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2018 23/03/2018