Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. 23/03/2021
326/BHXH-TTPTĐT Cơ quan khác Báo cáo V/v hướng dẫn tra cứu thông tin cá nhân trên hệ thống ứng dụng tiện ích VssID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/03/2021
614/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất săc trong phong trào thi đua năm 2020 11/03/2021
146-QĐ/TU Ban Tổ Chức Báo cáo Nội vụ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 26/02/2021
330/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 05/02/2021
167/QD-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại Quyết định phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 03/02/2021
14/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang 30/01/2021