Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
206/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 21/06/2021
80/BC-BCĐ Cơ quan khác Báo cáo Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 10/05/2021
93/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đông nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/04/2021
88/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 340/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/04/2021
79/KH-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2021 15/04/2021
45/2021/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Tài chính; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Quỹ tín dụng nhân dân Nghị định về việc thành lập , tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 31/03/2021
20/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. 23/03/2021