Thực trạng và giải pháp trong triển khai thực hiện Khối thi đua HTX
(08:46 | 11/12/2023)

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang các HTX liên tục ra đời, luỹ kế đến thời điểm hiện tại là con số đáng kể. Chính vì thế, việc thành lập Khối thi đua cho các HTX không chỉ khuyến khích, thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Description: E:\BAI VIET, CONG TAC\HINH MINH HOA\ANH CU\so ket 6 thang dau nam 2020\z2003667448898_a1f7043a7ef991ddecfef0294c1ae469.jpg

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các Khối thi đua HTX

 

Cụ thể, hiện nay có 518 HTX đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ hơn 485 tỷ đồng; tổng diện tích hơn 65.000 ha canh tác; có 50.481 thành viên; tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động. Trong đó, có 453 HTX nông nghiệp (365 HTX trồng trọt, 88 HTX thủy sản); 45 HTX phi nông nghiệp (13 HTX thương mại dịch vụ, 21 HTX giao thông vận tải, 03 HTX xây dựng, 08 HTX tiểu thủ công nghiệp) và 20 Quỹ tín dụng nhân dân.

 

 Với số lượng HTX tương đối nhiều, đa dạng ngành nghề, lại ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc quản lý ngày một trở nên khó khăn. Trong đó, cái chính là việc giải quyết các vấn đề vướng mắc của từng HTX đôi lúc chưa được kịp lúc, kịp thời. Chính vì vậy, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang ngay từ năm 2015 đã mạnh dạng kiến nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang trình UBND tỉnh cho phép thành lập thí điểm Khối thi đua do Liên minh HTX tỉnh quản lý. Có thể nói, đây là chìa khoá mở đầu, tạo động lực và là đòn bẩy cho sự phát triển của nền kinh tế tập thể tỉnh nhà, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 

Mục tiêu của việc thành lập Khối thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình tham gia vào HTX; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên trong lao động sản xuất; đạt được thành tích tốt nhất trong thi đua, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi tham gia Khối thi đua, các HTX sẽ tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí, tăng năng suất. Tăng cường quản lý chặt chẽ và đảm bảo tối ưu hiệu quả về mặt tổ chức, hoạt động theo đúng Luật HTX và các quy định hiện hành. Khi HTX vững về tổ chức, mạnh về sản xuất sẽ tăng sức mạnh đàm phán của HTX với các đối tác, nâng cao hoạt động có hiệu quả tạo được lòng tin, góp phần cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho thành viên và người lao động.

 

Khối thi đua HTX được thành lập đầu tiên vào đầu năm 2015 là 02 Khối Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh (gọi là Khối 1, Khối 2). Bước đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn như: Việc xin chủ trương, vận động thành viên là QTDND tham gia Khối, xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua, quy chế bình xét thi đua, quyết định chia Khối thi đua…Năm 2016, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tiếp tục tham mưu đề xuất Ban thi đua khen thưởng tỉnh xin chủ trương thành lập thêm các Khối thi đua HTX ở huyện Châu Thành (gọi là Khối 3) và huyện Giồng Riềng (gồm có 05 Khối: Khối 4, Khối 5, Khối 6, Khối 7, Khối 8). Đến năm 2017, tiếp tục đề xuất xin chủ trương thành lập thêm Khối thi đua ở huyện Tân Hiệp (gồm có 03 Khối: Khối 9, Khối 10, Khối 11). Nâng tổng số Khối thi đua HTX toàn tỉnh lên 11 Khối. Từ năm 2018 đến hết năm 2022, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện 11 Khối thi đua HTX, tổ chức hoạt động và bình xét thi đua hàng năm đúng theo quy định. Năm 2023, thực hiện Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên Giang đề xuất giao lại 02 Khối thi đua Quỹ tín dụng nhân dân để quản lý, hướng dẫn thi đua theo quy định của tổ chức tín dụng và được UBND tỉnh chấp thuận.

 

Tuy vậy, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đề xuất Ban thi đua khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh giữ lại số lượng 11 Khối thi đua cho đơn vị và được chấp thuận. Trên cơ sở được UBND tỉnh Kiên Giang ủy quyền thành lập, hướng dẫn và theo dỏi bình xét thi đua, đơn vị đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-LMHTX ngày 15/06/2023 Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua hợp tác xã. Cụ thể phân bổ 11 Khối ở 10 huyện (Gồm: Huyện An Biên 1 Khối; Huyện An Minh  1 Khối; Huyện Châu Thành 1 Khối; Huyện Giang Thành 1Khối; Huyện Giồng Riềng 2 Khối; Huyện Gò Quao 1 Khối; Huyện Hòn Đất 1 Khối; Huyện Kiên Lương 1 Khối; Huyện Tân Hiệp 1 Khối; Huyện Vĩnh Thuận 1 Khối). Với tổng số 117 HTX thành viên tham gia, đồng thời, phân công cán bộ phụ trách từng Khối. Định kỳ hàng năm phát động đăng ký, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, bình xét suy tôn Khối trưởng Khối phó, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng kịp thời gian quy định.

 

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã trao 11 Cờ thi đua của UBND Tỉnh, 10 Bằng khen hạng nhì và 12 Bằng khen hạng 3 cho các HTX đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT, HTX năm 2022. Năm 2023, đã phát động đăng ký thi đua trong HTX thành viên, kết quả đã đăng ký 11 Cờ thi đua UBND tỉnh, 13 Bằng khen hạng nhì và 14 Bằng khen hạng 3 của UBND tỉnh. Cuối tháng 12/2023 các Khối thi đua HTX sẽ tiến hành tổng kết năm, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Khối. Qua nhiều năm tổ chức hoạt động của Khối thi đua hợp tác xã đã chứng minh được nhiều thành công, tạo ra những mô hình HTX phát triển bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Các Khối thi đua được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc dân chủ, thông qua các nội dung như: tọa đàm, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả… góp phần đổi mới nội dung, hình thức để nâng lên chất lượng hoạt động của từng HTX trong Khối. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo sơ kết 06 tháng và tổng kết năm cho UBND tỉnh thông qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Khối trưởng phối hợp với Khối phó tổng hợp tình hình thực hiện các phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua đã ký kết, tổ chức hội nghị sơ kết tại đơn vị Khối phó; tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết giao ước thi đua tại đơn vị Khối trưởng (thời gian sơ kết vào tháng 7, tổng kết vào tháng 01 năm sau).

 

Sau khi UBND tỉnh có chủ trương thành lập các Khối thi đua HTX, đơn vị rà soát, lập danh sách và ra quyết định công nhận Khối theo từng huyện, thành phố thông qua các cuộc họp cộng đồng để giới thiệu ý tưởng và thu hút các HTX tự nguyện tham gia. Sau đó, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của Khối thi đua, tổ chức họp phát động đăng ký và bình xét thi đua hằng năm theo quy định. Ban hành tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất hoạt động của các đơn vị thành viên trong Khối, quy định của UBND tỉnh, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang.

 

Tổ chức ký kết giao ước thi đua, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thành viên, phát huy sức mạnh tổng hợp và thế mạnh của mỗi đơn vị thành viên. Phối hợp tổ chức hoạt động chung của Khối; Trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, học tập mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến; Bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác TĐKT. Báo cáo nội dung, kết quả hoạt động của Khối thi đua với UBND tỉnh. Tổ chức chấm điểm thi đua cho các đơn vị thành viên trong Khối; Trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” cho các đơn vị trong Khối thi đua đạt thành tích cao theo quy định. Chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết và ký kết giao ước thi đua của Khối.

 

Để thực nâng cao vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong các Khối HTX, cần có những giải pháp cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: Tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nội dung thi đảm bảo gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong HTX.

 

Thứ hai: Tăng cường và nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị, ban giám đốc các HTX và sự ủng hộ của thành viên thông qua công tác thi đua, khen thưởng, khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng và phát triển HTX.

 

Thứ ba: Đơn vị và cán bộ được giao phụ trách phải trực tiếp hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong các Khối. Thi đua, khen thưởng phải đúng, thực chất, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đúng đối tượng, khen cho có thành tích….

 

Thứ tư: Cần phối hợp với các đơn vị có liên quan nơi hình thành Khối thi đua, tuyên truyền, hỗ trợ HTX phát triển đồng bộ, đạt kết quả, thường xuyên duy trì họp định kỳ để biểu dương HTX làm tốt và chấn chỉnh HTX làm chưa tốt.

 

Thứ năm: Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng HTX trong Khối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy được sức mạnh của cả tập thể trong Khối, hướng tới mục tiêu chung, xây dựng mô hình HTX mạnh về chất, đảm bảo về lượng, là chỗ dựa cho thành viên và người dân địa phương.

 

Thứ sáu: Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Xây dựng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố HTX mới điển hình tiên tiến. Đặc biệt coi trọng, quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Khối để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho các mô hình khác.  

 

Thứ bảy: Tổ chức phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; sơ kết; tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lan rộng trong toàn Khối.

Bài va ảnh: T.T