Triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang *
(07:36 | 24/10/2023)

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân nắm và thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.
Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Xây đựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người được giao làm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật vệ bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc thực hiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Hướng dẫn, triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khuyến nghị áp dụng. Đánh giá kết quả công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh truyền thông về Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và áp dụng các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các cơ quan, tố chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Tài chính trên cơ sở nội dung triển khai Kế hoạch và dự toán của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đê đảm bảo kinh phí thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

Các Sở, ban nghành còn lại và UBND huyện, thành phố tổ chức phồ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn để thực hiện đúng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai các nội dung nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Kế hoạch này.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các địa phương tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch, xử lý theo thâm quyền các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật về nội dung Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nhằm phát triển nhân lực bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bố trí lực lượng thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên cơ sở lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành./. 

Thùy Trang