Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 (st)
(09:14 | 15/09/2023)

Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 - Năm dữ liệu số quốc gia được chọn là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang 10/10 năm nay hướng đến tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, các hoạt động hưởng ứng, các hình thức thông tin, truyền thông cần được tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực và tiết kiệm; đồng thời phải linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

 

Tăng cường các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang như: tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang 10/10 trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, Trang/cổng thông tin điện từ tỉnh của các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên kênh Zalo 1022 KIÊN GIANG. Tổ chức thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, đưa tin; Báo Kiên Giang, Đài Truyền thanh - Truyền hình Kiên Giang chủ động bố trí tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền. Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức in ấn, tuyên truyền băng rôn, Pano, áp phích tuyên truyền theo các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, “Tạo lập và cung cấp dữ liệu hôm nay là kho tàng số dữ liệu tri thức cho các thế hệ mai sau”. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

 

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu nhiều hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 như:

 

1) Hội nghị Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 để tổ chức sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025: Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 08/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025; thời gian thực hiện ngày 10/10/2023.

 

2) Tổ chức Hội thảo An toàn thông tin và Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin năm 2023 nhằm đánh giá tình hình an toàn, an ninh thông tin ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; phổ biến các chính sách, pháp luật về an toàn, an ninh thông tin mạng; Cập nhật tình hình an toàn thông tin trong và ngoài nước, các nguy cơ, hình thức thủ đoạn mới của tội phạm không gian mạng... cũng như các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tiên tiến, hiệu quả trong tình hình mới; thời gian thực hiện dự kiến ngày 20/10/2023.

 

3) Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ ngưòi dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số nhằm tổ chức triển khai các hoạt động tại địa bàn ở các xã, phường, thị trấn, gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân về Chuyển đổi số; Hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phấm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; Tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, VNelD, thanh toán điện tử,... Cơ quan chủ trì là UBND các huyện, thành phố; các cơ quan phối hợp gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VNPT Kiên Giang, Viettel Kiên Giang, Bưu điện tỉnh,... Thời gian tổ chức trong các ngày từ ngày 02/10/2023 đến ngày 31/10/2023, thời điểm cụ thể do các địa phương lựa chọn.

 

Để triển khai Kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chuyển đổi số đảm bảo mục tiêu đề ra; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo, đài địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Ngày Chuyển đối số trên địa bàn tỉnh; chủ động bổ sung kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai các hoạt động tại địa bàn ở các xã, phường, thị trấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về Chuyển đổi số; hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, VNelD, thanh toán điện tử,

 

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 03/11/2023./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/286/34280/Cac-hoat-dong-huong-ung-Ngay-Chuyen-doi-so-nam-2023.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)