TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(15:31 | 07/07/2023)

Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XV diễn ra trong 23 ngày (chia làm 2 đợt họp): Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023. Khai mạc vào sáng ngày 22/05/2023 và Bế mạc vào chiều ngày 24/06/2023 tại Nhà Quốc Hội.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, khối lượng công việc lớn, xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 8 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2023/6/24/khai-mac-quoc-hoi-2-1687573133812255484058.jpg

Đối với Luật hợp tác xã (sữa đổi) đã được Quốc hội khóa XV bỏ phiếu biểu quyết thông qua có 466/472 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,33%. Theo kết quả này, Luật hợp tác xã (sữa đổi) năm 2023 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Luật Hợp tác xã được sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đầy đủ của hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Luật gồm 12 chương và 115 điều (tăng 3 chương, 51 điều so với Luật hiện hành), trong đó tập trung thể chế hóa nội dung 08 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; bổ sung quy định về đăng ký tổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác phát triển; các quy định liên quan đến cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thành lập, trở thành thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các quy định về tổ chức quản trị, tài sản, tài chính, kiểm toán của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định về nhiệm vụ của tổ chức đại diện, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

Thực hiện Công văn số 1100-CV/BTGTU, ngày 04/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang xin đăng toàn văn Đề cương tuyên truyền về kết quả kỳ họp do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội soạn thảo (file đính kèm).

Phan Minh Công