Triển khai nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(08:02 | 07/03/2023)

Ngày 16 tháng 02 năm 2023 Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam có ban hành Công Văn Số 117/LMHTXVN-CSPT về việc triển khai nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dụng của Nghị quyết, quyết định đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( sau gọi chung là HTX và thành viên tại địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Tư vấn, hỗ trợ các HTX và thành viên nắm bắt thông tin, thụ hưởng chính sách hỗ trợ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể:

Về đối tượng áp dụng được quy định tại khoản, Điều 2 của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ( sau đây gọi tắt là Quyết định)

“1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuế đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc  Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật có liên quan.”

- Về mức giảm tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước được quy định tại Điều 3 của Quyết định:

“1. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền nộp chậm nộp (nếu có).

2.Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/ và khấu trừ theo quy định của pháp luật.”

- Về hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước lần lượt được quy định tại Điều 4, 5 của Quyết định.

3. Chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết, quyết định với cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên minh HTX Việt Nam.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định (số lượng HTX được thụ hưởng chính sách; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi thụ hưởng chính sách; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị;...) định kỳ hằng tháng, quý, năm cùng Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX gửi Liên minh HTX Việt Nam để tổng hợp báo cáo Chính phủ, bộ, ngành liên quan theo quy định./.

Thùy Trang