Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
(15:29 | 24/09/2021)

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tại Văn bản số 5956/VP-KT, ngày 11/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết theo yêu cầu.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương. Liên minh Hợp tác xã tỉnh gửi đến thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (file dự thảo đính kèm) hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang – điện thoại 0942 696 553.

Văn bản góp ý xin gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh chậm nhất trước ngày 05/10/2021 (file mềm gửi qua email:nguyenvanthekg65@gmail.com) để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

Thuỳ Trang