Chi Bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động phong trào tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(21:47 | 21/06/2021)

Thực hiện Công văn 95-CV/ĐUK ngày 03-6-2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang về việc Lãnh đạo tham gia cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi Bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động trong đảng viên, viên chức và người lao động cơ quan phong trào tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phong trào được phát động với mục đích đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức để nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đó là sự kết tinh trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể Nhân dân ta; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thông qua cuộc thi, giúp Chi ủy Chi bộ có thêm những giải pháp thiết thực để lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

1. Đối tưng tham gia

Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoặc công tác, lao động, sinh sống ở trong nước, định cư ở nước ngoài.

2. Hình thức thi: Thi viết.

- Bài dự thi của tác giả chưa được công bố ở bất kỳ sách, báo, tạp chí nào và trả lời đầy đủ nội dung bộ câu hỏi đặt ra; không sao chép dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4 (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); được trình bày đẹp, hợp lý, khuyến khích sử dụng hình ảnh để minh họa nội dung.

- Trang đầu bài dự thi phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghe nghiệp, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân, hộ chiếu), số điện thoại.

Thời gian bắt đầu từ ngày 07-6-2021 và thời gian nộp bài về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Lô kk6, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) trước ngày 07-8-2021.

CÂU HỎI

CUỘC THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Câu 1: Thành tựu và ý nghĩa của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 2: Kết quả và hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

Câu 3: Kết quả nổi bật và hạn chế qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh?

Câu 4: Mục tiêu phát triển và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 5 năm 2021-2025?

Câu 5: Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu và các khâu đột phá cho 5 năm tới (2020 - 2025) ca Đảng bộ tỉnh?

Câu 6: Những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030?

Câu 7: Những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

Câu 8: Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

Câu 9: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh?

Câu 10: Anh/chị có đề xuất giải pháp gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh?

Yến Ngọc