Những điểm mới trong công tác nhân sự BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(15:51 | 10/08/2020)

Chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

5 năm qua, BCH Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tập thể BCH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều vượt so với Nghị quyết đề ra.

 

 

Công tác tư vấn, hỗ trợ KTTT, HTX cả về số lượng và chất lượng được nâng lên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình KTTT, HTX điển hình tiên tiến, đạt thành tích nổi bật trên các lĩnh vực đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của khu vực KTTT, HTX. Các mô hình THT, HTX đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương.

 

Tuy nhiên, một vài ủy viên BCH do nhiệm vụ chuyên môn ít tham gia hội họp, ít đóng góp vào sự phát triển phong trào chung của KTTT tỉnh nhà. Từ đó, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động cũng như tầm quan trọng của BCH Liên minh HTX tỉnh trong suy nghĩ của mỗi thành viên khác.

 

Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020

 

 Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Liên minh HTX tỉnh có 37 Ủy viên. Trong đó, đại diện Liên minh HTX tỉnh, chuyên trách 6 vị, chiếm 16,21%; đại diện HTX, Quỹ tín dụng nhân dân 11 vị chiếm 29,73%; đại diện Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 10 vị, chiếm 27% (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Giao thông vận tải); đại diện lãnh đạo UBND huyện 02 vị, chiếm 5,4%; đại diện phòng kinh tế, phòng nông nghiệp 07 vị, chiếm 18,91%; đại diện UBND xã 01 vị, chiếm 2,7%.

 

Số lượng Ủy viên BCH khóa V nhiều, nên công tác triệu tập hội, họp gặp khó khăn, tỷ lệ tham dự có lúc chưa đảm bảo

 

Với số lượng Ủy viên BCH thời điểm đó xem như cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, hạn chế cơ bản đó là số lượng Ủy viên nhiều, nên công tác triệu tập hội, họp gặp khó khăn, tỷ lệ tham dự có lúc chưa đảm bảo; tỷ lệ Ủy viên BCH đại diện HTX, Quỹ tín dụng nhân dân tiêu biểu còn ít và chưa có doanh nghiệp tham gia.

 

Đồng thời, có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 05 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình chung về KTTT, HTX của tỉnh.

 

Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Căn cứ Kết luận số 78-KL/TW, ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó tăng số Ủy viên BCH là Chủ tịch hội đồng quản trị (giám đốc) HTX. Hiện toàn tỉnh có 462 HTX trên địa bàn các huyện, thành phố, để tăng số lượng Ủy viên BCH là các HTX, dự kiến cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp mỗi huyện, thành phố 01 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân 02, lĩnh vực giao thông vận tải 01 HTX, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 01 HTX và 01 doanh nghiệp, như vậy sẽ phù hợp với tính chất hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Đối với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, do đa số là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh, nên dự kiến sẽ cơ cấu 03 sở, ngành, đoàn thể tỉnh, là phù hợp với Kết luận số 78-KL/TW, ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư, đúng với chủ trương của Tỉnh ủy về giảm bớt số lượng trong BCH và cũng áp dụng như Liên minh HTX các tỉnh, thành trong cả nước về tinh gọn số lượng trong BCH, tăng cường cơ cấu Chủ tịch hội đồng quản trị HTX (giám đốc) để phù hợp với tình hình phát triển KTTT, HTX của tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ tới cần được quan tâm và tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của HTX, quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển KTTT, HTX, qua đó tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tính chất hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Vì hiện nay toàn tỉnh có 462 HTX và phát triển rộng khắp ở các huyện, thành phố so với đầu nhiệm kỳ.

 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bầu vào BCH phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với khu vực KTTT, HTX; cần cơ cấu các HTX quỹ tín dụng và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, các ngành, đoàn thể để tham gia BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa VI; đảm bảo BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa VI đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Công tác nhân sự tham gia BCH phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn; đảm bảo lĩnh vực, ngành nghề và quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực KTTT, HTX.

 

Có quan điểm chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn về KTTT, HTX và có khả năng vận dụng hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX.

 

Có năng lực nghiên cứu, tham gia đề xuất các chủ trương chính sách, phát triển KTTT, HTX một cách hiệu quả, toàn diện; có tâm huyết, nhiệt tình với phong trào KTTT, HTX. Có uy tín trong cơ quan, đơn vị công tác, không có sai phạm và không vi phạm pháp luật.

 

Đối với các vị đại diện cho các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp tham gia BCH phải có uy tín trong đơn vị, không có sai phạm. Phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và không vi phạm pháp luật. Thực hiện đúng quy định nghĩa vụ tài chính trong sản xuất, kinh doanh. Cơ cấu độ tuổi trong BCH, cao nhất là 69 tuổi, trẻ nhất là 24 tuổi; tuổi  đời bình quân của BCH là 47,5 tuổi.

 

Do đó, BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa VI dự kiến cơ cấu 29 vị, giảm 08 vị so với nhiệm kỳ V. Cụ thể như sau: Đại diện Liên minh HTX tỉnh 06 vị, chiếm 20,69%; đại diện HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp 20 vị, chiếm 68,96%; tăng 09 và có 01 doanh nghiệp tham gia so với khóa V (Cụ thể: Lĩnh vực HTX nông nghiệp 15 HTX, quỹ tín dụng nhân dân 02, HTX giao thông vận tải 01, HTX tiểu thủ công nghiệp 01 và doanh nghiệp 01); đại diện sở, ngành, đoàn thể của tỉnh 03 vị, chiếm 10,35%; giảm 07 so với khóa V (Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội nông dân tỉnh).

 

Nhiệm kỳ mới chủ yếu cơ cấu ủy viên BCH trẻ tuổi, chủ yếu là lãnh đạo các HTX

 

Đối với Ban Thường vụ sẽ tinh gọn còn 07 vị, giảm 04 vị so với khóa V, để đáp ứng cho hoạt động của Ban Thường vụ có hiệu quả và kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo phát triển KTTT, HTX của tỉnh. Tuy nhiên, để cho hoạt động của Ban Thường vụ có hiệu quả và kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc, cần cơ cấu tinh gọn để đảm bảo yêu cầu lãnh đạo phát triển KTTT, HTX của tỉnh. Ngoài những tiêu chuẩn chung đối với Ủy viên BCH, các Ủy viên Ban Thường vụ phải có uy tín trong thực hiện phát triển KTTT, HTX ở đơn vị; có kinh nghiệm, năng lực trong xây dựng và tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; có khả năng phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc đề xuất, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX.

 

Đối với Ủy ban Kiểm tra số lượng 05 Ủy viên như khóa V, như vậy là phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình chung về KTTT, HTX của tỉnh. Ngoài những tiêu chuẩn chung đối với Ủy viên BCH, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phải có hiểu biết về chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực KTTT, HTX; có tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ngoài những tiêu chuẩn trên phải có đầy đủ tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Thường vụ.

 

T.T