Quyết định số 141/QĐ-BCĐ ngày 05/8/2019 của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
(10:42 | 08/08/2019)
Đinh Phướng