Quyết định số 1882-QĐ/TU ngày 18-7-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
(13:50 | 22/07/2019)