Hợp tác xã ở Kiên Giang: Thi đua để phát triển
(13:10 | 13/05/2019)

Vài năm gần đây, phong trào thi đua đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt đối với công tác nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động, Liên minh HTX tỉnh đã vận dụng vào thực tế của địa phương và tình hình hoạt động của HTX để đề ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp thi đua phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. Nổi bật là các phong trào: xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác, HTX bền vững; thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; liên doanh, liên kết vì sự nghiệp phát triển bền vững của các HTX, THT (tổ hợp tác); xây dựng cánh đồng lúa, màu chất lượng cao, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX; cải tiến phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX… đã trở thành hành động sâu rộng trong cán bộ, thành viên, người lao động của khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2018, đã tổ chức các Khối thi đua trong HTX nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân thành 13 khối (bao gồm 02 Khối Quỹ tín dụng nhân dân và 13 Khối HTX) cho 166 đơn vị thuốc các huyện: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành. Kết quả cuối năm 2018 đã bình xét và đề nghị tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị nhất Khối, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 26 đơn vị đạt hạng Nhì và hạng Ba. Đối với kết quả thi đua năm 2018 trong Cụm Liên minh HTX các tỉnh Tây Nam sông Hậu, tỉnh Kiên Giang có 02 HTX được biểu dương, Liên minh HTX cũng được suy tôn xuất sắc Nhất Cụm và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam.

 

 

Nhiều HTX đã phát triển rõ nét sau khi tham gia phong trào thi đua các Khối HTX với nhau

 

 

Từ khi phát động và tích cực thực hiện phong trào thi đua, nhiều mô hình HTX của tỉnh đã có chuyển biến phát triển khá rõ rệt. Cụ thể, đảm bảo hoạt động đúng nguyên tắc theo Luật HTX và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tỷ lệ HTX thành viên hoạt động ổn định, có lãi, trong đó HTX được xếp loại khá giỏi đạt khá cao. Số lượng thành viên, thu nhập bình quân của mỗi thành viên và người lao động trong HTX tăng, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể.

 

Xuất hiện một số mô hình mới, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Một số HTX chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, có định hướng mặt hàng, khâu dịch vụ hỗ trợ gắn với thị trường trong và ngoài tỉnh. Thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm vốn điều lệ và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

 

Đặc biệt, từ việc “thi đua để phát triển” các HTX tham gia Khối thi đua đều tự ý thức chấn chỉnh tổ chức phù hợp với quy định của Luật HTX, khắc phục các biểu hiện hình thức, thiếu dân chủ, không đảm bảo các nguyên tắc, tính chất hoạt động. Nâng cao năng lực nội tại của các HTX trên cơ sở huy động và khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, lao động và các hoạt động kinh tế của thành viên trong HTX, tăng cường vốn tích lũy của tập thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong HTX. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ của các HTX, đạt tốc độ tăng trưởng cao, có lãi. Tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ thành viên và thành viên tham gia HTX giúp các thành viên vươn lên làm giàu, phát triển cộng đồng.

 

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua có tác động tích cực rất lớn đến sự hình thành và phát triển HTX. Từ đó xây dựng được HTX tiên tiến, người điều hành HTX tiên tiến và những thành viên tiên tiến. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch” hay “Thi đua, khen thưởng là động lực phát  triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới” và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 

Để tiếp tục phát huy và giữ vững phong trào thi đua, đồng thời tạo thành một công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Liên minh HTX tỉnh cần phải thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

 

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, tạo điều kiện để phát triển HTX không giới hạn về quy mô, lĩnh vực, địa bàn, các loại hình HTX bao gồm cả cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân tham gia. Hướng dẫn phát triển sự liên kết, hợp tác giữa các HTX với nhau và giữa các HTX với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

 

2. Phối hợp chặt với các cấp, các ngành xây dựng nội dung và bình xét khách quan, đảm bảo công khai dân chủ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển mạnh mẽ phong trào KTTT. Tăng cường công tác tham mưu đề xuất cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai làm tốt một số dịch vụ hỗ trợ các HTX, THT.

 

3. Tổ chức tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một nội dung quan trọng của phong trào thi đua. Thông qua công tác thi đua để phát hiện những HTX, THT đạt thành tích cao trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, từ đó rút kinh nghiệm để tổ chức các phong trào thi đua học tập làm theo các gương điển hình tiên tiến.

 

4. Thường xuyên tổ chức đợt thi đua ngắn ngày, có giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết. Nghiên cứu định lượng các chỉ tiêu thi đua thành điểm, bảng điểm, công khai dân chủ trong bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình dẫn đầu trong phong trào thi đua để bồi dưỡng nhân rộng. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh mở lớp tập huấn các nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua của Liên minh HTX tỉnh và các HTX. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các tổ chức đoàn thể ở địa phương để tranh thủ tối đa các nguồn lực cho việc củng cố xây dựng và phát triển các HTX, THT điển hình tiên tiến, nhất là các HTX, THT yếu kém. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX có hiệu quả.

 

 

Thành Trăm