Những kết quả đạt được trong năm 2018 của chi bộ Liên minh HTX tỉnh
(15:08 | 13/02/2019)

Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. Thông qua đó nhằm góp phần củng cố và tăng cướng niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng. Trong năm qua, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tích cức tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng kể.

 

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh xác định để nâng cao vai trò của tổ chức Đảng thì một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là đổi mới sinh hoạt chi bộ, phải duy trì nền nếp, quy trình sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Đồng thời quan tâm cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, trọng tâm, thiết thực, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong đảng…

 

Năm 2018, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thông qua việc tổ chức, phân công đảng viên tiếp thu, học tập đầy đủ các Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XII; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 12-9-2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Công văn số 728-CV/TU, ngày 12-9-2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư, khóa XII; Tuyên truyền cho đảng viên về việc tuyên truyền, ngăn chặn truyền bá tà đạo “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Qua đó, đảng viên nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tầm quan trọng và nội dung của Kết luận số 23, Chỉ thị số 20 của Trung ương. Hàng tháng, trong họp lệ Chi bộ đều tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đảng viên. Tính đến nay đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền với 120 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

 

Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tập thể lãnh đạo cơ quan không ngừng phát huy và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chọn một số nội dung chuyên môn cần đột phá, xây dựng kế hoạch để thực hiện; trách nhiệm người đứng đầu gương mẫu với công việc, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

 

Đăng ký và thực hiện 04 mô hình dân vận khéo cấp cơ sở. Quan tâm chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các phong trào như: Công đoàn tham gia Hội thao Cụm 5 đạt 02 giải khuyến khích; Hỗ trợ cho con em cán bộ, viên chức cơ quan vui tết trung thu với số tiền 1.000.000 đồng; Vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2018, số tiền là 740.000 đồng; Hỗ trợ 9 phần quà cho nữ đoàn viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trị giá 900.000 đồng. Chi đoàn tham gia cùng đoàn cụm 3 ký kết nghĩa và cùng đoàn Cụm Sông Hậu tại Thổ Chu; Dự Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022; Tham gia Hội thao trò chơi dân gian 2018 Kỷ niệm 62 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) do Cụm 3 tổ chức…

 

Chi bộ có 100% đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2018 có 10/10 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 03 đồng chí theo kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Bầu bổ sung 01 chi ủy viên, lập hồ sở đề nghị chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thành lập mới hợp tác xã và giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

 

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chi bộ tặng giấy khen

 

Năm 2019, chi bộ sẽ tiếp tục quán triệt đảng viên thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Nội dung đăng ký thực hiện bản cam kết của đảng viên đưa vào chương trình sinh hoạt lệ hàng tháng để Chi bộ đánh giá sát thực tế, làm cơ sở phân loại đảng viên cuối năm. Chỉ đạo và phối hợp tốt với lãnh đao đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai việc học tập, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp ủy đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục làm tốt công tác chăm bồi đối tượng là đoàn viên ưu tú do chi đoàn giới thiệu làm nguồn phát triển đảng.

 

Tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Chi đoàn thực hiện, tham gia các hoạt động phong trào hành động cách mạng. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn như: quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà trưng, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)...

 

 Quán triệt đảng viên thực hiện tốt điều lệ Đảng, Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên.

 

Tiếp tục cải tiến về hình thức, nội dung, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, người lao động và hình thức, nội dung sinh hoạt của Chi bộ. Thực hiện tốt việc phát huy dân chủ nội bộ, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; “Nói, viết và làm theo Nghị quyết của Đảng”.

 

Thành Trăm