Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự hình thành và phát triển hợp tác xã

(13:48 | 03/02/2020)

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 14/10/2019, cho thấy việc quán triệt Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng, công tác thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các hiệp hội, đoàn thể.

 

Description: http://fileportalcms.mpi.gov.vn/Tinbai/NoiDung/2019/10/15/44299/1.png

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển KTTT (Ảnh Internet)

 

 

“Cụ thể, trong đó thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng các bộ, ngành trung ương đã phối hợp với Đảng ủy khối và Đảng ủy cơ quan cùng cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong phạm vi cả nước.

 

Công tác thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương nghiêm túc thực hiện. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, các tỉnh, thành ủy các địa phương đã xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện đều có các Chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai; các sở, ngành, huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố thuộc một số tỉnh, thành phố đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể.

 

Tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về các quan điểm phát triển KTTT, về bản chất HTX. Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức các quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới được nâng cao, vị trí, vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định”.

 

Đối với tỉnh Kiên Giang trong những năm qua, các Hợp tác xã (HTX) đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí trong nền kinh tế và góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

 

 

Ở Kiên Giang nhiều HTX đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí trong nền kinh tế và góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân

 

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ, nhất là dịch vụ thiết yếu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, KTTT, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đóng góp góp tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có nhiều quyết sách chỉ đạo việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với HTX nói riêng và KTTT nói chung.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\A dung\unnamed.jpg

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có nhiều quyết sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự phát triển của HTX

 

Qua công tác tuyên truyền, từ chỗ không nhận thức đầy đủ, thống nhất về bản chất của tổ chức HTX đến nay đã từng bước hiểu rõ bản chất HTX là phục vụ thành viên, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Từng bước phân biệt sự khác nhau giữa HTX với doanh nghiệp hoặc giữa HTX với các tổ chức xã hội, từ thiện. Xóa dần những mặc cảm do mô hình HTX kiểu cũ để lại, nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 được nâng cao.

 

Cán bộ, đảng viên phần lớn đã thấy được sự cần thiết của mô hình KTTT, HTX trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đại bộ phận nông dân đã nhận thức được sự cần thiết của việc hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\A dung\unnamed (8).jpg

Cán bộ, đảng viên phần lớn đã thấy được sự cần thiết của mô hình KTTT, HTX trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 

Thành viên, người lao động trong HTX nhận thức rõ hơn về các nguyên tắc hoạt động trong HTX, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ của HTX, về vai trò của HTX đối với nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của thành viên. Người dân tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc đổi mới, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX có chuyển biến tích cực, tập trung và quyết liệt hơn. Chính quyền cơ sở cơ bản đã làm tốt công tác lãnh đạo, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai đạt hiệu quả.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh vẫn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục đó là: Trong quá trình thực hiện một số chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp , nông dân, nông thôn còn lúng túng, chưa thực sự mạnh dạn, năng động sáng tạo đổi mới cách nghĩ, cách làm.

 

Việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ còn chậm; mô hình HTX kiểu mới ít thành viên, liên kết sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị hiệu quả chưa cao; hoạt động một số dịch vụ còn kém hiệu quả…

 

Để KTTT nói chung và HTX nói riêng phát triển một cách bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

 

- Trước hết phải xác định phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển HTX thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội.

 

- Phát triển HTX phải gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đặc biệt là chính quyền cơ sở.

 

- Phát triển HTX với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể. Liên kết rộng rãi các hộ nông dân, người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn để bảo đảm lợi ích của thành viên.

 

- Chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, góp phần hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích chủ thể tham gia cũng như tạo điều kiện hình thành những mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp - HTX - nông dân gắn với ứng dụng công nghệ cao.

 

- Xây dựng và phát triển mô hình HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia HTX, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội.

 

T.T