Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

(13:25 | 04/05/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang. Bộ tiêu chí là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng thêm các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (bộ tiêu chí kèm theo xây dựng trên tinh thần chỉ đạo của Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020).

Quyết định giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh: phối hợp các sở ban ngành tỉnh cập nhật các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương triển khai đến các địa phương biết thực hiện. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí cho phù hợp với điều kiện địa phương.

Các Sở, ngành cấp tỉnh: căn cứ chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và công nhận các địa phương thực hiện nội dung tiêu chí do ngành mình phụ trách.

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 635/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn của các Sở, ngành cấp tỉnh, chỉ đạo phân công các ngành cấp huyện và UBND các xã triển khai tổ chức thực hiện. Tủy điều kiện thực tế của địa phương, khi địa phương đáp ứng đủ 13 tiêu chí kiểu mẫu thì lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu vượt trội nhất trong các tiêu chí kiểu mẫu quy định tại Điều 1 Quyết định 635/QĐ-UBND. Báo cáo kết quả theo định kỳ về Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành hai quyết định liên quan đến nông thôn mới. Quyết định 633/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang vẫn giữ 19 tiêu chí như Quyết định 362/QQD-UBND ngày 21/02/2017, bổ sung nội dung 2 tiêu chí. Tiêu chí số 2 về giao thông: tỷ lệ Km đường trục ấp được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải chỉ tiêu 60% quy mô đạt cấp C hoặc cấp B theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ giao thông vận tải (Quy định trước đây là quy mô đạt cấp B); Tiêu chí 4 về điện đối với khu vực xã đảo sử dụng nguồn diezen độc lập đạt > hoặc = 95%.

Và Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020. Xã nông thôn mới nâng cao là xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và đáp ứng thêm các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao bao gồm 13 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường, hành chính công và an ninh, trật tự (không có tiêu chí trường học). 

Trên tinh thần thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã và đang phối hợp với địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 13 về tổ chức sản sản xuất với nội dung: xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sông ở địa bàn nông thôn.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 634_QD-UBNDsigned_201903220126329360.pdf; bo tieu chi xã NTM kiểu mẫu 2019 - 2020 tỉnh Kiên Giang.pdf; Nội dung bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.pdf