Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chức năng - Nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng - Nhiệm vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiên Giang

(08:57 | 21/02/2018)

I. Chức năng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã.

3. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chủ trương có liên quan đến kinh tế tập thể.

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền có liên quan đến sự phát triển của Liên minh và khu vực kinh tế tập thể.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã. Tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã.

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn các dịch vụ cho thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học và công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã.

 7. Chủ trì hoặc tham gia tư vấn, phản biện, giám sát xã hội khi triển khai các chương trình, dự án, các hoạt động dịch vụ công vì mục tiêu phát triển kinh tế tập thể. 

8. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Được thu hội phí các thành viên trên cơ sở nghị quyết của Ban chấp hành.

9. Phát triển quan hệ hợp tác và được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Liên minh và các nhiệm vụ do Tỉnh ủy , Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Nguyễn Quí