Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018

(14:30 | 21/06/2018)

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, thành phố; Thường trực Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Kết quả hình ảnh cho luÁ ĐẸP

Ảnh minh họa, nguồn internet

I. Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX:

 1. Sáu tháng đầu năm 2018, cả nước có 895 HTX thành lập mới, đạt 40% kế hoạch năm 2018, giải thể 220 HTX yếu kém, trong số HTX thành lập mới có 716 HTX nông nghiệp (chiếm 80%), 179 phi nông nghiệp; các vùng kinh tế đều có HTX thành lập mới tăng khá lớn như Tây Bắc 140 HTX, Đông Bắc 196 HTX, Đồng bằng sông Hồng 64 HTX, Bắc Trung bộ 117 HTX, Duyên hải miền Trung 52 HTX, Đông Nam bộ 75 HTX, Đồng bằng sông Cửu Long 160 HTX. Đến ngày 15/6/2018, cả nước có 20.767 HTX, tăng 675 HTX và số thành viên HTX 6,5 triệu, tăng 200.000 so với cuối năm 2017.

 2. Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX 6 tháng đầu năm 2018 có chuyển biến tích cực: (1) Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện chính sách tác động thúc đẩy phát triển HTX như Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, Văn bản số 585/TB-VPCP và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về tăng cường thực hiện Luật HTX năm 2012, chính sách mỗi xã một sản phẩm (OCOP), khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, bảo hiểm nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…; (2)Cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chính sách hỗ trợ phát triển HTX bằng nguồn lực của địa phương; Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX hoạt động có hiệu quả, giao chỉ tiêu thành lập mới và nâng cao chất lượng HTX cho cấp huyện; (3) Các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thành lập mới HTX và mạnh dạn giải thể HTX yếu kém "bình mới, rượu cũ" để có dư địa thành lập HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; (4) Thành lập mới HTX ở các tỉnh, thành phố đều tăng, nhiều tỉnh tăng khá lớn (Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Phước, Bến Tre, Long An…); nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về lợi ích kinh tế - xã hội của HTX có chuyển biến tích cực, coi đây là phương thức tổ chức sản xuất phù hợp, khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là nông nghiệp; (5)Các HTX thành lập mới và tái cơ cấu HTX đang hoạt động theo mô hình chuỗi giá trị tăng mạnh ở các địa phương, đến tháng 6/2018 có khoảng 1.200 HTX, tăng 21% so cuối năm 2017; (6) Tỷ lệ HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả có xu hướng tăng.

II. Tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam:

         Trong 6 tháng đầu năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải                    pháp, đóng vai trò nòng cốt phát triển kinh tế hợp tác, HTX:

 1. Ban hành và triển khai quyết liệt Chương trình hành động phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; văn bản số 77/LMHTXVN-VP ngày 30/01/2018 về thực hiện giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018 gửi UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai.

 2. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương và chính sách, pháp luật HTX, các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, lợi ích mang lại cho thành viên; làm tốt công tác tuyên truyền thông qua Hội chợ xúc tiến thương mại cho HTX và Hội thảo xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho HTX năm 2018; sử dụng có hiệu quả cổng điện tử và Thời báo Kinh doanh để tuyên truyền HTX.

 3. Chủ động xây dựng và triển khai 8 Đề án phục vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX: Đổi mới công tác tuyên truyền về HTX; xây dựng 500 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống các trường đào tạo nghề và cán bộ quản lý HTX; nâng cao chất lượng và mở rộng cung ứng dịch vụ tư vấn quản trị, xúc tiến thương mại, công nghệ cho HTX; giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam...

 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-BCH ngày 21/01/2018 của BCH Liên minh HTX Việt Nam về Đề án xây dựng 500 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị giai đoạn 2018 - 2020 ở 63 tỉnh, thành phố bằng nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam và huy động khác để tạo sức lan tỏa. Đến ngày 15/6/2018, 8 tổ công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã khảo sát, xây dựng phương án, dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh 135 HTX để hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và công nghệ, cho vay tín dụng ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

 5. Thực hiện vai trò nòng cốt và chủ lực trong vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX ở các địa phương; hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh theo mô hình chuỗi giá trị; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền tỉnh, thành phố giải thể các HTX yếu kém.

 6. Đẩy nhanh công tác nghiên cứu, khảo sát và nắm bắt thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, HTX; nâng cao năng lực và vai trò thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX trung ương và địa phương để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương các chính sách hỗ trợ, kế hoạch phát triển HTX, THT, LHHTX và giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc cho HTX.

 7. Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hội chợ xúc tiến thương mại cho HTX năm 2018 tại Hà Nội trong tháng 5/2018, thu hút gần 1.000 HTX trên địa bàn cả nước tham gia 352 gian hàng; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung - cầu cho các HTX với hơn 200 hợp đồng, thoả thuận được ký kết. Phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho HTX tại Hà Nội, với hơn 350 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, ký kết 08 hợp đồng thu hút nguồn lực đầu tư chuỗi giá trị và chương trình khởi nghiệp xanh cho HTX… Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh, thành phố.

 8. Củng cố, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo từ HTX đến Liên minh HTX tỉnh, thành phố và trung ương; đẩy mạnh và nâng cao năng lực hợp tác quốc tế với Liên đoàn HTX quốc tế, khu vực và các nước có HTX phát triển để khai thác nguồn lực phục vụ cho phát triển HTX.

 9. Phát động phong trào thi đua "Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh, bền vững, xây dựng hệ thống Liên minh HTX vững mạnh"; cải tiến lề lối làm việc theo phương châm không hành chính hóa, "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả"; hoàn thiện cơ chế điều hành hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

 10. Kiện toàn tổ chức Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thực hiện giải pháp tăng cường hiệu quả liên kết hệ thống; sắp xếp bộ máy của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong quản lý và xây dựng cơ quan vững mạnh.

 11. Triển khai một số dự án, chương trình hợp tác với địa phương, đơn vị để phát triển kinh tế hợp tác, HTX, như: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và cung ứng dịch vụ cho các HTX sản xuất rau, củ, quả cho Nhà máy chế biến Tanifood, huyện Gò Dầu, Tây Ninh để nhân rộng mô hình; Chương trình hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ trồng, chế biến sâm Ngọc Linh và dược liệu với UBND tỉnh Quảng Nam; Chương trình hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế biến, tiêu thụ thực phẩm chức năng chiết suất từ cây chè với UBND tỉnh Thái Nguyên; Chương trình hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến và xuất khẩu nông sản với Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản GOC tại Bắc miền Trung (Nghệ An 1.000 ha) và miền Trung (Quảng Nam 1.000 ha)./.

Thành Trăm (Theo Liên minh HTX Việt Nam)