Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Kỷ niệm 75 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

(15:18 | 10/04/2021)

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Họp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Liên minh Họp tác xã tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thiết thực Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia họp tác xã nông nghiệp, 10 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt các nội dung:

1. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế tập thể, mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả bằng phóng sự. Tuyên truyền về Lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nhân Kỷ niệm 75 ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày Hợp tác xã Việt Nam qua website lmhtx.kiengiang.gov.vn.

2. Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết số 134/NQ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, Hướng dẫn số 164-HD/BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030...

3. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nhấn mạnh 05 chương trình hành động trọng tâm mà cả hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ trung ương đến cơ sở nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả ngay từ năm đầu nhiệm kỳ (năm 2021); Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025,...

4. Tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước (Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các ngày lễ lớn của đất nước...); các sự kiện, hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021.

5. Tập trung tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, các hợp tác xã điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, thu hút tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều thành viên và người lao động...bằng nhiều hình thức.

Yến Ngọc