Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(22:00 | 08/04/2021)

Viên chức, nhân viên Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong năm qua đã đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ viên chức văn phòng đã có nhiều cố gắng, trưởng thành, từng bước vươn lên đáp ứng được yêu cầu công việc theo tình hình mới, nhiệm vụ mới, trọng trách mới; tạo sự gắn kết, thể hiện sự đồng tâm, đồng lòng với quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao.

Văn phòng chuẩn bị tốt công tác hậu cần tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Trong năm 2020, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị cán bộ, chuyên viên Văn phòng tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu cho lãnh đạo, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020 của đơn vị nói riêng và mục tiêu phát triển kinh tế tập thể của tỉnh nói chung. Đặc biệt, Văn phòng cần xây dựng hình ảnh cán bộ văn phòng hội tụ đầy đủ các yếu tố: độc lập về cách nghĩ, cách làm; chuyên môn giỏi, đủ bản lĩnh; công tác phối hợp giữa các phòng, các mảng nội dung chuyên môn phải chặt chẽ, đồng bộ, có sự tổng hợp, thống nhất chung.

Mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, biên chế ít song viên chức, nhân viên Văn phòng đã thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực cao trong công việc, công tác chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng đều đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng của đơn vị như:

Thực hiện nhiệm vụ chính là tham mưu, tổng hợp đề xuất phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Thường Trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh; điều hòa mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban. Văn phòng đã kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Trong năm qua, Văn phòng đã kiểm tra, thẩm định, rà soát, tham mưu cho Thường Trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành trên 347 văn bản các loại. Nhìn chung, các văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định, đảm bảo thể thức và nội dung, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Thường Trực. Công tác văn thư được thực hiện đảm bảo đúng các yêu cầu, quy định của Trung ương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả.

Đối với công tác nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng đã hoàn thành tốt công tác soạn thảo các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm, báo cáo chuyên đề lớn theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thường trực đảm bảo chất lượng, chuyển tải đầy đủ về nội dung, có tính khái quát, đúng thời gian quy định. Trong năm đã tham mưu giúp Thường trực soạn thảo và thẩm định được 32 văn bản, tăng 8,6% so với năm 2019.

Công tác Văn thư - Lưu trữ được thực hiện đúng quy định hiện hành, nhân sự luôn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo tốt yêu cầu công việc được giao. Trong năm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận 701 công văn đến tăng 5,4% so với năm 2019; chuyển 347 công văn đi tăng 4,4% so với năm 2019, đảm bảo công tác thông tin hai chiều giữa Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các cơ quan chức năng, các huyện, thị, thành phố và các thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; in ấn và phát hành văn bản đúng thời gian quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đúng nguyên tắc theo quy định. Văn phòng đã tham mưu giúp Thường trực soạn thảo và ban hành nội quy, quy chế và danh mục hồ sơ, qua đó góp phần giúp công tác văn thư lưu trữ và quy trình soạn thảo văn bản của cơ quan đi vào nề nếp theo đúng quy định.

Công tác văn thư - lưu trữ thực hiện đúng quy trình, quy định

Về công tác hành chính quản trị, Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp Thường trực điều hành công việc của cơ quan về triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; thực hiện tốt công tác thẩm định thể thức văn bản trước khi phát hành theo quy định; đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt các công việc do Thường trực giao. Tích cực tham mưu giúp Thường trực quản lý tài sản, tài chính, thu, chi tài chính ngân sách đáp ứng kịp thời cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan, cũng như các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước; tham mưu giúp Thường trực trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định giá và các thủ tục mua sắm, sửa chữa tài sản, quản lý tài chính không để thất thoát và tiêu cực xảy ra; thanh quyết toán kịp thời và đúng quy định với 492 chứng từ. Số kinh phí 2.825.000.000 đồng, tiết kiệm được 63.000.000 đồng. Hỗ trợ thành lập mới cho 29 HTX, 08 THT với tổng số tiền là 194.647.000 đồng. Giúp Thường trực tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần VI nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ phận lái xe hoàn thành nhiệm vụ đưa đón Thường trực và cán bộ, viên chức cơ quan đi công tác trong và ngoài tỉnh an toàn, trong năm không xảy ra vi phạm giao thông, quản lý và bảo trì tốt phương tiện của cơ quan. Cơ quan được vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo an toàn cơ quan, trong năm cơ quan không xảy ra mất trộm tài sản.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tham mưu cho Thường trực hợp đồng 01 nhân viên phục vụ; chuyển công tác 01 viên chức. Theo dõi và giúp Hội đồng lương trong việc xét nâng lương theo định kỳ cho 03 viên chức cơ quan đạt 150% kế hoạch: 02 viên chức nâng lương thường xuyên; 01 người nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng đề ra

Tham mưu kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; công tác thi đua khen thưởng và bình xét được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, khen đúng người, đúng việc theo quy định của Luật thi đua khen thưởng. Tham mưu giúp Thường trực xây dựng kế hoạch thi đua chuyên đề trong khu vực kinh tế tập thể năm 2020; tổ chức phát động, đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân các phòng ban cơ quan. Tham mưu Thường trực thực hiện tốt các phong trào thi đua của Khối thi đua số 7 và Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Tây Nam Sông Hậu; tổ chức ký kết giao ước thi đua các Khối Quỹ tín dụng nhân dân và HTX nông nghiệp. Qua đó, công tác thi đua có nhiều tiến bộ, phong trào thi đua đi vào nề nếp và tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tham mưu giúp Thường trực đăng ký tốt phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

Hướng dẫn các khối thi đua họp tổng kết cuối năm

Văn phòng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tích cực cải tiến, đổi mới lề lối và phong cách làm việc, giải quyết nhanh chóng những công việc của người dân. Thực hiện tốt chế độ chính sách về tiền lương, tiền công làm ngoài giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luôn hưởng ứng tốt các cuộc vận động đóng góp phúc lợi xã hội khác.

Trong năm đã đăng ký và thực hiện sáng kiến tư vấn, tuyên truyền, vận động thành lập mô hình hợp tác xã điểm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua triển khai áp dụng trong năm 2020 đã tổ chức thành lập 02 mô hình HTX điểm trên địa bàn tỉnh, đạt và vượt 200% so với năm 2019. Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 03 mô hình HTX điểm được thành lập, tổ chức nhiều dịch vụ phục vụ thành viên bao gồm nhóm dịch vụ nông nghiệp với (06 dịch vụ) và nhóm dịch vụ phi nông nghiệp (04 dịch vụ).

Với nhiệm vụ phụ trách thi đua khen thưởng, đã tham mưu Thường trực phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thành viên. Nhằm giúp thành viên cùng quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, phát triển kinh tế tập thể lập thành tích chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết thúc đợt thi đua năm 2020 Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các HTX để xét tặng giấy khen của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tập thể Văn phòng có 100% cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đó là mục tiêu, là động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm, đã thực hiện tốt phong trào thi đua ứng xử văn minh trong cơ quan đơn vị, qua đó góp phần cùng với các phòng, ban chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quyết định tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Văn phòng Liên minh HTX của UBND tỉnh Kiên Giang

Qua một năm phấn đấu các chỉ tiêu của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, từ đó Văn phòng đạt được những thành tích đáng khích lệ, qua kết quả xếp loại cuối năm 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, 100% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm 2020 Văn phòng Liên minh HTX tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Yến Ngọc