Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(20:59 | 29/01/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 164-HD/BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Theo đó ngày 28/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW với mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền như sau:

Về mục đích, yêu cầu, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện các mục tiêu phát triển được đề ra trong đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng đặc điểm khu vực vùng miền và bám sát những nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Về nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành dộng của Chính phủ, kế hoạch của Liên mình Hợp tác xã Việt Nam; Kế hoạch s 215-KH/TU, ngày 03-7-2020 của Ban Thường vụ Tnh ủy, Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 21-8-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Kết luận số 70-KL/TW; vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thề, hợp tác xã; các kết quả nghiên cửu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh té tập thể, hợp tác xã. Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả; cách làm hay, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên thế giới và khu vực.

Yến Ngọc