Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cho Quỹ tín dụng nhân dân và Hợp tác xã thuộc Khối thi đua của tỉnh

(15:37 | 30/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-HĐTĐKT ngày 16/8/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân và Hợp tác xã thuộc Khối thi đua của tỉnh. Ngày 30/8/2019 Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho Quỹ tín dụng nhân dân và Hợp tác xã thuộc Khối thi đua của tỉnh tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Dự, chủ trì và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, cùng dự khai mạc tập huấn có ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT và công chức Ban TĐKT, Sở Nội vụ, viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng hơn 80 đại biểu tham dự. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những nội dung mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới trong quy định của UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 56/HD-HĐTĐKT của Hội đồng TĐKT tỉnh về chấm điểm nội dung 3 ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh. Các chuyên đề và nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

Qua lớp tập huấn đã cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, góp phần nâng lên chất lượng làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện về công tác thi đua khen thưởng, các nghiệp vụ cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, các hoạt động của khối thi đua của các quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã trong tỉnh; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ xét khen thưởng.

 

Đinh Phướng