Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: triển khai, thực hiện Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ *

(16:16 | 21/06/2024)

Ngày 19/6/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1305/UBND-NC về việc triển khai, thực hiện Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thực hiện Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang, người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang và Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Kiên Giang thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình; sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; không để cán bộ, công chức, viên chức có hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ; chủ động rà soát nhân sự là người có mối quan hệ gia đình theo khoản 7 Điều 2 Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân vi phạm; bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác.

3. Căn cứ vào tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị và địa phương, cụ thể hóa theo thẩm quyền để thực hiện nghiêm Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân tham mưu từng khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Định kỳ ngày 15 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.

4. Giao Sở Nội vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định pháp luật khác có liên quan. Định kỳ ngày 31 tháng 12 hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 1308-QĐ/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thùy Trang