Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thời gian công bố số liệu GDP theo Nghị định 62/2024/NĐ-CP*

(09:34 | 17/06/2024)

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 62/2024/NĐ-CP sửa đổi Phụ lục Nghị định 94/2016/NĐ-CP và sửa đổi Phụ lục II Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP, trong đó có sửa đổi thời gian công bố số liệu GDP hàng năm.

Thời gian công bố số liệu GDP (chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước) hàng năm được sửa đổi như sau:

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: Ngày 06 tháng 4 năm báo cáo;

(Hiện hành, theo Điều 12 Nghị định 94/2022/NĐ-CP thì thời gian công bố số liệu ước tính quý I: Ngày 29 tháng 3 hằng năm)

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: Ngày 06 tháng 7 năm báo cáo;

(Hiện hành, số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29 tháng 6 hằng năm)

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 06 tháng 10 năm báo cáo;

(Hiện hành, số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 29 tháng 9 hằng năm)

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 06 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

(Hiện hành, số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 29 tháng 12 hằng năm)

- Số liệu sơ bộ cả năm: Ngày 06 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

(Hiện hành, số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 29 tháng 3 năm kế tiếp)

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 06 tháng 10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

(Hiện hành, số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29 tháng 9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo)

Nghị định 62/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2024./.

Thùy Trang