Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNelD*

(19:29 | 14/03/2024)

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID.

Nhằm nâng cao sự hiểu biết, tạo sự đồng thuận cũng như sử dụng có hiệu quả các dịch vụ, tiện ích của ứng dụng VNeID đem lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình và nhân dân nơi cư trú hiểu và sử dụng thành thạo, hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID, tạo sự đồng thuận cao cho người dân trong thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó tập trung tuyên truyền các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID như:

+ Tài khoản định danh điện tử mức 1 có 09 dịch vụ, tiện ích gồm: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em duới 6 tuổi; dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chíp; Thông báo Chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.

+ Đối với tài khoản định danh điện tử mức 2 có 16 dịch vụ, tiện ích gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1 và các tiện ích như: (1) Thông tin cư trú (Hộ khẩu online); (2) Tích hợp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3) Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử); (có tài liệu hướng dân sử dụng các tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1,2 gửi kèm).

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình hiểu và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID và lan tỏa trong cộng đồng.

- Chỉ đạo rà soát các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID nhằm tối ưu hóa các thủ tục hành chính có liên quan, đem lại lợi ích cho người dân, cán bộ công nhân viên chức sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến./.

Thùy Trang