Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (st)

(06:56 | 18/10/2023)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10-10-2023 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...

 

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách dân tộc, khẳng định việc triển khai thực hiện tốt chương trình là góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, của đất nước.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Hàng năm, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình việc triển khai chương trình để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

 

Các cấp, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, không đùn đẩy trách nhiệm; rà soát các danh mục dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để quyết định điều chỉnh kịp thời; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của đồng bào, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân trong việc triển khai chương trình.

 

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là chủ dự án, tiểu dự án thành phần chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu xảy ra tình trạng sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, chậm trễ hoặc không xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình.

 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tuyên truyền, vận động phát huy truyền thống cách mạng, ý thức vượt khó, tự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Các huyện, thành ủy nghiên cứu ban hành nghị quyết triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo tập trung đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, gắn với việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác; trong đó, ưu tiên cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn.

 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/34493/Tang-cuong-lanh-dao-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)