Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 *

(08:09 | 17/10/2023)

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phần tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 616/GM-UBND ngày 25/8/2023.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) trình bày báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trước hết cần nhìn nhận nhiệm vụ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ vừa mới, vừa khó, tổng hợp nhiều chính sách và rất nhiều văn bản hướng dẫn và được lãnh đạo Chính phủ đánh giá đây là nhiệm vụ khó. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các Bộ, ngành Trung ương đã cơ bản ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vì vậy trách nhiệm còn lại là của địa phương, do đó các địa phương cần quyết liệt thực hiện. Theo nội dung dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ban Chỉ đạo tỉnh thì đến thời điểm hiện nay kết quả thực hiện của tỉnh còn khá khiêm tốn.

Một số vấn đề cần thực hiện trong thời tới:

Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành có liên quan phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đã cam kết với Hội đồng nhân dân tỉnh: hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư phát triển năm 2022 kéo dài, giải ngân trên 95% vốn 2023; riêng vốn sự nghiệp phấn đấu giá trị giải ngân cao nhất, đề nghị dự kiến kế hoạch sử dụng và hoàn trả vốn sớm nhất (nếu đã hết đối tượng hỗ trợ).

Các ngành, các cấp phải tích cực nghiên cứu nắm chắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện và phát hiện những điểm không phù hợp trong quá trình thực hiện để kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung. Cần chuẩn bị tốt cho kế hoạch vốn năm 2024 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì các Chương trình tiếp tục chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ cho các chủ dự án thành phần, các địa phương để xử lý các vướng mắc hoặc các kiến nghị, điều chỉnh để trình UBND tỉnh quyết định kịp thời.

Các cơ quan chức năng có liên quan tích cực hỗ trợ khi các địa phương có văn bản yêu cầu xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phải có văn bản trả lời để các địa phương có căn cứ thực hiện./.

Thùy Trang