Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang tăng cường chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ *

(07:12 | 22/09/2023)

Ngày 07/02/2023 ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH- UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong tình hình mới. Bước đầu, các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đã được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, đã kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển. Tuy nhiên, đến nay công tác triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang vẫn còn một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chưa xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện; một số Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa thường xuyên kiếm tra, đôn đốc trong việc thực hiện; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp huyện, xã chưa đẩy đủ, dẫn đến nhiều chỉ tiêu thực hiện còn rất chậm, cụ thế: “Tổ liên gia an toàn PCCC” thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn chỉ mới đạt 5,9%, mới có 30,78% hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy (chỉ tiêu 100%), 30,88% hộ gia đinh, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn (chỉ tiêu 100%)... Mặt khác, các nhiệm vụ cụ thể đã giao cho tùng ngành, từng địa phương chưa được cụ thể hóa, còn rất chung chung, không xác định được trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành. Những hạn chế trên cần được khắc phục ngay để đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 cua Thủ tướng Chính phủ, góp phẩn phòng ngừa, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu câu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2023 của ƯBND tỉnh và kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình đã đề ra, các nhiệm vụ được giao cần nêu rõ trách nhiệm từng bộ phận và thời gian, lộ trình thực hiện. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chưa ban hành kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được giao phải khẩn trương xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các bộ phận trực thuộc triển khai, thực hiện. Tăng cường công tác tự kiểm tra và thực hiện quy định về PCCC và CNCH thuộc phạm vi phụ trách của mình, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục những sơ hở, thiếu sót nhằm ngăn ngừa khả năng phát sinh cháy, nổ.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyển quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện. Trước hết tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sau:

Tiếp tục rà soát đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề nhau để xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” (đảm bảo từ 05 hộ gia đình liền kề nhau phải thành lập Tổ liên gia và được trang bị phương tiện PCCC và CNCH như bình chữa cháy, xà beng, kìm cộng lực, búa, chuông báo cháy...); các hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 5Om trở lên .nhưng xe chữa cháy không tiếp cận được để thành lập “Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời hướng dẫn các “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã thành lập phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù họp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh tuyến truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC cho thành viên hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức như: tổ chức lớp tập huấn, lồng ghép trong thực hiện kiểm tra an toàn PCCC, xây dựng mô hình an toàn PCCC, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố...

Tăng cường tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy; vận động 100% nhà ở từ 02 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn -thứ 2; vận động nhiều người dân biết, cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng báo cháy 114, Zalo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC, CNCH.

3. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện thường xuyên vai trò chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và địa phương để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh.

Tham mưu cho ƯBND tỉnh tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra, thực hiện, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp để tổ chức triển khai hiệu quả hơn.

Tăng cường chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND cùng cấp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nựớc về PCCC tại địa phương; xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nố cao; hoàn thành các chỉ tiêu cụ thế về tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình (thực hiện theo lộ trình các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an giao)...

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2023 (ngày 04/10)./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1748-UBND-KT.signed.pdf