Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.*

(11:22 | 18/07/2023)

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã sửa đổi một số nội dung trong đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức như sau:

- Bổ sung quy định đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính tại khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Bổ sung quy định về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại khoản 6 vào sau khoản 4 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về Quy chế đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức;

- Bỏ cụm từ “trong quá trình thực thi nhiệm vụ” tại khoản 5 Điều 7; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Việc đánh giá xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính được quy định thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP như sau:

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

5. Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b) Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

c) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền.

Khi cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm nhưng chưa có quyết định xử lý kỷ luật thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Khi nào Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực?

Về hiệu lực thi hành, căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 48/2023/NĐ-CP như sau:

Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

2. Không xem xét lại đối với những trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm đó để thực hiện.

Theo đó, Nghị định sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức viên chức được chính thức áp dụng từ ngày 15/9/2023./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; nghi-dinh-48-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-90-2020-nd-cp.pdf