Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên trong tham gia mạng xã hội*

(21:07 | 29/03/2023)

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ, đảng viên) trong tỉnh đều sử dụng mạng xã hội để phục vụ công việc, thông tin, tuyên truyền. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội, nhất là Luật An ninh mạng; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên hiểu và chấp hành khá tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, đăng tải, chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực, tốt đẹp; chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội chưa thường xuyên, nên còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa nắm và hiểu đầy đủ các quy định có liên quan, từ đó có nguy cơ vi phạm khi tham gia mạng xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực. Một số cán bộ, đảng viên ít hoặc không thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề mình quan tâm dù thông tin đó không đúng, không phù hợp; khả năng phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế; đưa ý ra kiến hoặc chia sẻ những bài viết chưa được kiểm chứng, thông tin giả, sai sự thật. Việc phát hiện, báo cáo, đề xuất với lãnh đạo biện pháp đấu tranh, xử lý đối với các thông tin xấu, độc còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do việc triển khai, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan có mặt chưa sâu, chưa thường xuyên. Tính tiên phong, gương mẫu; trình độ, năng lực hiểu biết kiến thức, kỹ năng khai thác và sử dụng mạng xã hội của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thấy hết được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan, cộng đồng và xã hội; thiếu trang bị những kỹ năng cần thiết để nhận diện, xác định thông tin nào là đúng, thông tin nào là bịa đặt, xuyên tạc.

Để phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên trong tham gia mạng xã hội, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội như: Luật An ninh mạng; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chỉ đạo xử lý hoặc phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trang thông tin giả mạo, xấu, độc, xuyên tạc. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý vi phạm thì tùy theo mức độ mà cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; theo dõi diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công việc; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm”. Cán bộ, đảng viên là lãnh đạo phải tiêu biểu, gương mẫu, đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội phải văn hóa, văn minh; phải là nhân tố để tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, chính sách, pháp luật và cái đẹp, cái thiện trong xã hội.

4. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

4.1. Tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn, đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đưa những thông tin, hình ảnh, tư liệu nội bộ cơ quan, đơn vị; không đưa thông tin một cách lập lờ để dẫn dắt dư luận nhằm mục đích công kích tổ chức, cá nhân hoặc với dụng ý không tốt. Từ đó, hình thành phương thức ứng xử văn minh, phù hợp, góp phần tạo niềm tin, động lực tích cực cho Nhân dân.

4.2. Tích cực sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đúng về những vấn đề, sự việc phức tạp, nhạy cảm Nhân dân quan tâm. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, thông tin tốt, có ích về cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước; làm lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn trên trang mạng xã hội cá nhân hoặc các trang, nhóm mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cộng đồng.

4.3. Không ngừng học tập để nâng lên trình độ chuyên môn, năng lực hiểu biết kiến thức xã hội, từ đó tích cực bày tỏ quan điểm, chính kiến, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động báo cáo, đề xuất với lãnh đạo về biện pháp đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 729-cvtu.signed.pdf