Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023*

(13:39 | 27/01/2023)

Ngày 11/11/2022 Quốc hội ban hành Nghị quyết số: 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2023.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2022.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị về thực hiện chính sách tiền lương như sau:
- Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018;
- Từ ngày 01/7/2023 thực hiện:
+ Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng;
(Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).
+ Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;
+ Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở;
- Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021.
- Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định với một số cơ quan, đơn vị hành chính NN cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương./.

Thùy Trang