Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:34 | 23/05/2022)

Kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế và là xu hướng tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường. Để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Kiên Giang, thì công tác tuyên truyền có vai trò vô cùng quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 23/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: thời gian qua, với vai trò, chức năng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền trên tất cả các mặt như xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng,…trong đó vấn đề tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chuyên sâu thì chưa có định hướng, trên cơ sở chủ trương của Trung ương hai bên sẽ đi đến thống nhất nội dung, phương hướng để công tác phối hợp chặt chẽ và đạt hiệu quả hơn; trong đó, lưu ý các phương pháp thực hiện, để công tác tuyên truyền có hiệu quả thiết thực trên lý luận và thực tiễn; Kiên Giang với tỷ lệ nông nghiệp chiếm tỷ trọng trên 60% thì lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có vị trí, vai trò quan trọng, đây là xu hướng tất yếu; nhìn chung, tình hình hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh Kiên Giang có những bước tiến quan trọng, nhiều mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả nhất là các hợp tác xã thành lập dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, nhiều hợp tác xã có sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Số lượng hợp tác xã của tỉnh tuy dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng số lượng hợp tác xã đạt hiệu quả cao chiếm số ít; nhiều nơi người dân chưa nắm được mô hình hợp tác xã kiểu mới là gì; vì vậy, cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, có hiệu quả; để đưa kinh tế tập thể trở thành yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của tỉnh Kiên Giang.

Theo đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh: tính đến nay, cả tỉnh Kiên Giang có 519 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 457 hợp tác xã nông nghiệp, 40 hợp tác xã phi nông nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân; có 2.163 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thu hút trên 97.000 thành viên tham gia, trong đó chủ yếu là đại diện hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đã mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh của thành viên, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản là chủ yếu nhất là hợp tác xã chuyên trồng lúa chiếm hơn 77% số lượng hợp tác xã; thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chuyển giao các biện pháp kỹ thuật mới, giảm trực tiếp chi phí đầu vào của thành viên so với làm ăn cá thể. Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trương thành lập hợp tác xã không theo số lượng, chỉ tiêu giao mà tập trung nâng cao chất lượng, chú trọng đội ngũ quản lý hợp tác xã ngay bước đầu thành lập; giải thể các hợp tác xã không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông tin thêm: khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trên thực tế, một số cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa nhận thức, quan tâm về công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; người dân vẫn còn e dè với mô hình hợp tác xã do hậu quả mô hình hợp tác xã kiểu cũ để lại; để nâng cao nhận thức từ lý luận đến thực tế, đổi mới tư duy về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cần sự chung tay của các ngành, các cấp trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân, từng ngõ ngách của đời sống.

Tuy nhiên, các hoạt động phối hợp vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung phối hợp còn ít, chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác là chủ yếu, từng lúc chưa thật sự sâu sát với thực tiễn.

Trong thời gian tới, hai đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các bài viết tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả trong tỉnh... Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung vào nhiều nội dung chính; trong đó chú trọng phối hợp trong công tác định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết và xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp tổ chức khảo sát kinh tế tập thể, hợp tác xã; phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý; kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất xấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thành tích thực hiện kế hoạch phối hợp công tác …

Yến Ngọc