Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc để nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

(10:00 | 29/04/2022)

Ngày 18 tháng 4 năm 2022; tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã tố chức buổi làm việc để nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công Thương, Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 65/BC-SKHĐT ngày 17/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 216/SKHĐT-THQHKH ngày 24/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025); nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã có ý kiến kết luận chỉ đạo (có văn bản đính kèm)./.

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 401-TB-VP.signed.pdf