Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

17 VBQPPL về công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực tổ chức, biên chế; công chức – viên chức hết hiệu lực toàn bộ

(07:34 | 28/01/2021)

Ngày 21-01-2020, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Theo đó, có 17 văn bản quy pháp luật về công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực tổ chức, biên chế; công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ:

 

1. Lĩnh vực tổ chức, biên chế (5 nghị định):

 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định hết hiệu lực được quy định tại Điều 29 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập) và hết hiệu lực ngày 01/12/2020;

 

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) và hết hiệu lực ngày 15/11/2020;

 

- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức (các Nghị định này hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức) và hết hiệu lực ngày 20/7/2020.

 

2. Lĩnh vực công chức, viên chức (12 nghị định, quyết định và thông tư):

 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và hết hiệu lực ngày 29/9/2020;

 

- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức) và hết hiệu lực ngày 20/9/2020;

 

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (các Nghị định này hết hiệu lực được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức) và hết hiệu lực ngày 20/8/2020;

 

- Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hết hiệu lực được quy định tại: Quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức tại Nghị định này bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 40 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012; nội dung liên quan đến xử lý cán bộ quy định tại Nghị định này bị bãi bỏ bởi điểm d khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020; Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 25 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 (tại điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 bãi bỏ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011). Và hết hiệu lực ngày 20/9/2020;

 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo (các Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020) và hết hiệu lực ngày 01/12/2020;

 

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 về Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/ 2010 của bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức các Thông tư này hết hiệu lực tại điểm a, b khoản 3 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 bãi bỏ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2020 và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và hết hiệu lực ngày 01/12/2020;

 

- Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2020 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (tại điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012) và hết hiệu lực ngày 29/09/2020./.

Thùy Trang ( theo kiengiang.gov.vn)