Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thành lập mới 50 tổ hợp tác và 15 hợp tác xã trong năm 2021

(12:37 | 05/10/2020)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Kinh tế tập thể ngày càng được sự quan tâm của các ngành, các cấp

Kế hoạch được xây dựng bám sát theo mục tiêu đổi mới và phát triển KTTT, HTX theo quy định pháp Luật về HTX; nâng cao vai trò hoạt động của các THT, HTX; mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các loại hình kinh tế khác nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực đang có. Khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khuyến khích thành lập HTX mới, phấn đấu đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển mạnh, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Phấn đấu đưa KTTT, HTX của tỉnh thoát khỏi tình trạng yếu kém, thể hiện được vai trò, nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp lớn hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đồng thời, kế hoạch cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể như:

+ Thành lập mới 50 THT và 15 HTX trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và những nơi sản xuất lúa ba vụ của tỉnh, phát triển các loại hình HTX kiểu mới.

+ Thu hút 750 tổ viên mới; 525 thành viên HTX mới.

+ Doanh thu bình quân một HTX đạt 1.325 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX là 57 triệu đồng/người/năm.

+ Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 572 người; đạt trình độ cao đẳng, đại học ước đạt 71 người.

 

Để đạt những mục tiêu đề ra, các ngành các cấp cần triển khai sâu rộng các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012  để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; thực hiện và tiếp tục và hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX, phù hợp với bản chất (tránh bao cấp), nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức HTX và phù hợp với khả năng nguồn lực của Nhà nước; tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng thí điểm một số chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực từ đó nhân rộng. 

Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012  và nâng cao nâng lực nguồn nhân lực HTX. 

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể: ưu tiên phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 ở nơi có điều kiện nhưng không loại trừ các hình thái sản xuất truyền thống.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp Ủy đảng và chính quyền các cấp trong công tác phát triển kinh tế tập thể; nâng cao trách nhiệm các sở, ngành trong triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể.

Huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể: Hỗ trợ các HTX tham gia giới thiệu sản phẩm tại các Hội chợ trong và ngoài nước; tham gia các cơ hội giao thương, chương trình kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất, cơ sở sản xuất hàng nông sản trên địa bàn với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị nhằm giới thiệu hỗ trợ, giúp các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm./.

 

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 147_KH PTKTTT 2021-UBND.signed.pdf