Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(19:33 | 08/07/2020)

Nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 215-KH/TU thực hiện Kết luận 70-KL/TW trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết 13, Chương trình hành động 12-CTr/TU của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung chủ yếu:

 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào giảng dạy trong chương trình của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh. 

 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (đất đai, thuế, tín dụng...). Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Có phương án xử lý dứt điểm nợ đọng ở các hợp tác xã, tạo điều kiện để giải thể, sáp nhập và hợp nhất các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động, chuyển đổi các hợp tác xã kiểu cũ sang hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện của tỉnh. 

 

- Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Chú trọng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và cấp huyện để thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành… Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, thành công, hiệu quả. 

 

- Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể; rà soát năng lực hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có, thực hiện sáp nhập các đơn vị không đủ điều kiện, hoạt động kém hiệu quả; việc thành lập phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác không chạy theo số lượng mà theo hướng nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao vai trò chủ thể của các thành viên tham gia. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các hợp tác xã; có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia vào các chức danh quản lý, điều hành hợp tác xã; thường xuyên quan tâm, theo dõi đội ngũ cán bộ trẻ trong hợp tác xã, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành hợp tác xã, góp phần cho hợp tác xã phát triển lâu dài, bền vững.

 

- Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống liên minh hợp tác xã các cấp với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho tổ hợp tác, hợp tác xã; Đồng thời, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do tỉnh giao, ủy thác theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình Phối hợp liên tịch giữa Liên minh Hợp tác xã với Mặt trận, đoàn thể và các sở, ban, ngành trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18-3-2002) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận 70-KL/TW và Kế hoạch này; nội dung, yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát ban hành quy định về cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18-3-2002), Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Luật Hợp tác xã năm 2012; tăng cường giám sát việc thực hiện.

 

Ban Cán sự Đảng ủy nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch này. Rà soát, xây dựng các văn bản dưới luật, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện; phổ biến, nhân rộng kịp thời các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, hiệu quả. Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã các cấp, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Yến Ngọc