Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ tám

(12:41 | 17/06/2020)

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh để triển khai đến các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ tám, gồm: Bộ Luật lao động năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán  bộ, công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí,, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Về Luật Lao động năm 2019 với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, mang tính lịch sử, đáp ứng yêu cầu mới của việc quản lý thị trường lao động và những yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế một cách sâu rộng. Ba định hướng, đồng thời là nội dung sửa đổi, bổ sung lớn của Bộ luật bao gồm: Một là, Bộ luật đã mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động, ở cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức. Hai là, Bộ luật sửa đổi phù hợp hơn với các nguyên tắc của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường. Ba là, Bộ luật đã bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn về lao động cơ bản.

 Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động; bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động. Điều chỉnh tất cả người lao động có quan hệ lao động (khoảng 20 triệu người); mở rộng đối tượng áp dụng quy định của Bộ luật đối với người lao động không có quan hệ lao động. Việc mở rộng đối tượng áp dụng này, có một số quy định của Bộ luật như: tiền lương tối thiểu theo giờ, an toàn vệ sinh lao động, quy định về lao động chưa thành niên… được áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động xã hội 55 triệu người.

 Về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phạm vi điều chỉnh: Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức. Bố cục gồm 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức; Điều 3 hiệu lực thi hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phạm vi điều chỉnh: Luật sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật gồm 8 chương 52 điều; Chương I: Quy định chung, phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Chương II: Giấy tờ xuất nhập cảnh, thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh. Chương III: Cấp, chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Về cơ bản các bộ Luật được sửa đổi, bổ sung lần này đã được Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành rất cao.

Trần Thanh Dũng