Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa huyện Giang Thành đạt chuẩn nông thôn mới

(23:10 | 31/08/2019)

Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Giang Thành. Trong các năm qua, công tác thực hiện luôn được UBND huyện, BCĐ huyện tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời cho ý kiến và chủ trương của từng xã thực hiện các mục tiêu xây dựng trên tất cả 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đặc biệt tập trung chỉ đạo 02 xã điểm về đích nông thôn mới trong năm 2019 là xã Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ.

Đến nay 05/05 xã trên địa bàn huyện Giang Thành xây dựng quy hoạch chung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 được UBND huyện phê duyệt

Qua quá trình tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Riêng 02 xã Tân Khánh Hòa và xã Phú Mỹ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 85%, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đúng về xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn 02 xã điểm lấy ý kiến và sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn xã; phối hợp Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh về quy trình khảo sát đánh giá tỷ lệ hộ nghèo đối với xã Tân Khánh Hòa; phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh về tiến độ nâng cấp và mở rộng tuyến ống nước máy trên địa bàn xã Phú Mỹ đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân; phối hợp Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trên địa bàn huyện.

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc công nhận 02 xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa huyện Giang Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy là sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HU ngày 02/02/2012 của Huyện ủy Giang thành về xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2030 huyện đã có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả của sự nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới, sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân.

Yến Ngọc