Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Thông tin thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã nông nghiệp

(07:03 | 23/05/2019)

Ngày 25/4/2019 Liên minh HTX tỉnh ban hành Quyết định số 146/QĐ-HĐTĐKT ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã nông nghiệp

Khối thi đua số 1 Quỹ tín dụng nhân dân họp tổng kết năm 2018

Quyết định gồm có 6 chương và 17 điều, cụ thể: Chương I, Quy định chung có 2 điều, về mục đích, yêu cầu (Điều 1); phạm vi áp dụng (Điều 2). Chương II, Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Khối thi đua có 3 điều, về tổ chức (Điều 3); nhiệm vụ (Điều 4); hoạt động của khối thi đua (Điều 5). Chương III nội dung về tiêu chí thi đua có 2 điều về nội dung, thang điểm thi đua (Điều 6); nội dung và tiêu chí thi đua chủ yếu (Điều 7). Chương IV, Nguyên tắc, phương pháp chấm điểm và bình xét thi đua có 5 điều về nguyên tắc chấm điểm (Điều 8); phương pháp chấm điểm (Điều 9); cơ cấu, số lượng khen thưởng, mức tiền thưởng (Điều 10); bình xét thi đua (Điều 11); hồ sơ và thời gian trình khen thưởng (Điều 12). Chương V, Quy định chia khối thi đua (Điều 13). Chương VI, Tổ chức thực hiện có 4 điều (từ Điều 4 đến Điều 17).

Quyết định thay thế Quyết định số 39/QĐ-HĐTĐKT ngày 30/3/2017 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang về ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân và HTX nông nghiệp.

Đinh Phướng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet đinh 146 ngay 25.4.2019.pdf