Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hỗ trợ thanh quyết toán HTX

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách hợp tác xã

(10:01 | 11/10/2021)

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HTX TỈNH KG

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

     

 

   

Số: 01 /HD-LMHTX

Kiên Giang, ngày 03  tháng 9 năm 2021

 

 

           

 

HƯỚNG DẪN

V/v thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ thành lập mới,

sáp nhập, hợp nhất, chia tách hợp tác xã

___________

 

 

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 337/2020/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2021 triển khai thực hiện Nghị Quyết số 337/2020/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công văn số 1020/STC-HCSN ngày 12/9/2011 của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang về việc cho phép chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho thành viên viên, sáng lập viên dự hội nghị thành lập mới HTX;

Để đảm bảo cho việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách HTX đúng quy định, Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ tiền ăn cho thành viên, sáng lập viên dự hội nghị thành lập mới

a) Đối tượng:

Đại biểu không hưởng lương bao gồm: Sáng lập viên, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình; pháp nhân và cá nhân có nguyện vọng gia nhập HTX.

b) Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/đại biểu.

c) Thủ tục thanh, quyết toán:

- Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thành lập mới (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi diễn ra hội nghị)

- Danh sách tiền ăn hội nghị chính thức (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi diễn ra hội nghị).

- Biên nhận ghi số lượng và đơn giá.

2. Hỗ trợ chi phí đầu tư phương tiện, thiết bị văn phòng và thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động HTX

a) Đối tượng:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách HTX hoặc tham gia HTX.

b) Mức hỗ trợ:

- Hợp tác xã thành lập mới: 20.000.000 đồng/HTX

- Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất: 10.000.000 đồng/HTX

- Hợp tác xã chia tách: 10.000.000 đồng/HTX

c) Điều kiện hỗ trợ:

HTX thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách có quy mô từ 50 thành viên trở lên; riêng HTX thủy sản phải có quy mô từ 30 thành viên trở lên; có văn bản đề nghị được hỗ trợ.

d) Thủ tục thanh, quyết toán:

- Bản đề nghị hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động của HTX (kèm theo danh sách liệt kê mua sắm trang thiết bị).

- Bản báo giá mua sắm trang thiết bi (ít nhất là 03 bảng báo giá so sánh).

- Hợp đồng mua trang thiết bị, thanh lý hợp đồng và hóa đơn mua thiết bị.

II. HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN

Ngoài các thủ tục trên, HTX cần chuẩn bị và mang theo hồ sơ thanh, quyết toán gồm:

1. 01 cuốn văn kiện bản gốc đóng giáp lai từng trang (có xác nhận của UBND xã nơi đặt trụ sở HTX) thể hiện các nội dung sau:

- Chương trình hội nghị thành lập HTX.

- Phương án sản xuất kinh doanh.

- Điều lệ

- Danh sách thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát, hoặc kiểm soát viên HTX.

- Nghị quyết hội nghị thành lập HTX.

2. 01 bản photo các giấy tờ có xác nhận của UBND xã nơi đặt trụ sở HTX gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập HTX.

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu HTX.

- CMND hoặc thẻ Căn cước (Nếu là ủy quyền thì của người ủy quyền và người được ủy quyền).

- Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã nơi đặt trụ sở HTX (trường hợp không phải là đại diện hợp pháp của HTX)

3. Bản gốc các giấy tờ, con dấu để đối chiếu:

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập HTX.

- CMND hoặc thẻ Căn cước (Nếu là ủy quyền thì của người ủy quyền và người được ủy quyền).

- Con dấu tròn HTX.

III. THỜI GIAN THANH, QUYẾT TOÁN

Tất cả các hóa đơn, chứng từ có thời hạn trong một năm tài chính, nếu để trễ qua năm sau thì thời hạn không quá 3 tháng đầu của năm tài chính tiếp theo. Khi đó phải kèm theo giải trình có xác nhận của UBND xã nơi đặt trụ sở HTX và phải được Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh thống nhất.

Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất chia tách hợp tác xã. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đ/c Lộc, Kế toán cơ quan Liên minh HTX tỉnh, điện thoại: 0946.649.524.

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Dũng (báo cáo);

- Phòng KHCS,VP, Kế toán;

- Phòng KT, NN&PTNT các huyện thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Lưu VT, KHCS, KT.

TM. LIÊN MINH HTX TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thành Trăm

                                                                                

T.T

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; MẪU.doc