Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(07:49 | 05/03/2021)

Ngày 17 tháng 02 năm 2021, Đảng Ủy khối các Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao; Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công tác tuyên truyền về bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức; gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch cũng đề ra nội dung, thời gian tuyên truyền và kèm theo 11 khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể như sau:

* Nội dung tuyên truyền: (01) Tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, nhất là từ dịch bệnh Covid -19 năm 2020; (02) Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14-01-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; (03) Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (04) Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây; (05) Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; (06) Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng.

* Thời gian tuyên truyền: Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được tiến hành từ tháng 02 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

 Đợt 1: Từ tháng 02/2021, cao điểm tháng 4/2021

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương những năm gần đây.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của  cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân hướng về Ngày bầu cử 23/5/2021.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử; Dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả cuộc bầu cử;Các hoạt động chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

* 11 Khẩu hiệu tuyên truyền:

(01) Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

(02) Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

(03) Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

(04) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

(05) Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

(06) Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

(07) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là  trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

(08) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

(09) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

(10) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

(11) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 07-KH tuyen truyen bau cu QH khoa XIV.doc