Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Sơ lượt kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

(15:50 | 28/02/2020)

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức; xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh.

 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

 

Tổng số đảng viên có 10 đồng chí; Ban Chấp hành chi ủy có 03 đồng chí, gồm Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên; có tổ chức công đoàn; 03 phòng ban chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc gồm Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng, Phòng Kế hoạch và Trung tâm tư vấn hỗ trợ.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\chi bộ\4a950ffa64a086fedfb1.jpg

Tổng số đảng viên có 10 đồng chí; Ban Chấp hành chi ủy có 03 đồng chí

 

Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối, Chi bộ triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên nên ngày càng đạt được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là trong công tác phát triển đảng viên mới và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, giúp cán bộ đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng đất nước, yêu nghề và có niềm tin và Đảng.

 

Phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập THT, HTX hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện toàn tỉnh lên 443 HTX đang hoạt động, với 58.349,7 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ 136 tỷ 636 triệu đồng; có 52.066 thành viên; tạo việc làm cho 8.811 lao động. Trong đó có 393 HTX nông nghiệp (322 HTX trồng trọt, 71 HTX thủy sản) và 49 HTX phi nông nghiệp (04 HTX thương mại dịch vụ; 13 HTX giao thông vận tải; 03 HTX xây dựng; 08 HTX tiểu thủ công nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân). Có 2.148 THT đang hoạt động, giảm 05 tổ so với năm 31/12/2018; với tổng số 44.869 tổ viên; số vốn góp 17 tỷ 865 triệu đồng và 69.340 ha canh tác; tạo việc làm cho 6.978 lao động theo thời vụ. Vận động kết nạp thành viên mới 41/15 HTX (đạt 273,3% kế hoạch).

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\An Biên và THT Vinh thuận\20180912_085807.jpg

Phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập THT, HTX hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

 

Vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của cơ quan. Qua đó đã cung cấp gần hơn 1000 tin, bài giới thiệu về mô hình tập thể, cá nhân diển hình trong HTX hoạt động có hiệu quả và nhiều chỉ thị, nghị quyết, các văn bản có liên quan giúp các HTX và đơn vị thành viên tìm hiểu dễ dàng khi cần thiết.

 

Phối hợp với địa phương giải quyết thỏa đáng khiếu nại của HTX thành viên. Qua đó, các HTX đã thực hiện tốt theo hướng được giải quyết và không còn khiếu nại nữa.

 

Đến thời điểm hiện tại đã làm trung gian, cầu nối giới thiệu 219 HTX nông nghiệp trồng lúa hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trung An; Công ty Cổ phần nông sản VINACAM; Công ty Nông Việt Pháp; Công ty Vạn Trường Phát và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, với tổng diện tích 37.273 ha.

 

Tổ chức cho hàng trăm lượt HTX giới thiệu sản phẩm và tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\A dung\unnamed (6).jpg

Tổ chức cho hàng trăm lượt HTX giới thiệu sản phẩm và tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản

 

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi bộ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh thông báo kịp thời những nội dung cán bộ, viên chức, người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra; qua đó cán bộ, viên chức nắm bắt thông tin và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp, bàn bạc của cán bộ, viên chức khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng... đều được công khai minh bạch và thực hiện đúng quy định.

 

Trong công tác quốc phòng, an ninh, chi bộ luôn quan tâm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, viên chức về đường lối Quốc phòng toàn dân. Tình hình an ninh, trật tự an toàn cơ quan tiếp tục được đảm bảo, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ tài sản, thiết bị của cơ quan được nâng lên, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt.

 

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn tích cực triển khai quán triệt thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên. Xem chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động, trong đó tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước với hình thức lồng ghép vào sinh hoạt lệ, họp cơ quan…Kết quả, có 100% đảng viên và 97% quần chúng tham gia (đạt 100% Nghị quyết). Qua học tập, đã làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, tự hào về Đảng, về dân tộc, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới.

 

Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên. Sau khi học tập nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

 

Hàng năm, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, đảng viên đăng ký đạt tỷ lệ 100%. Cuối năm lấy kết lảm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Qua đánh giá, đa số cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký.

 

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn là nhiệm vụ hàng đầu của chi bộ và được thực hiện một cách xuyên suốt. Sau khi triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về trình tự nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Cụ thể là luôn thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, sinh hoạt đúng thời gian quy định, trình tự sinh hoạt chi bộ luôn được đảm bảo. Nhận thức của đảng viên cũng được nâng lên, trong các cuộc họp đảng viên góp ý với tinh thần xây dựng, đảm bảo đúng nội dung gợi ý.

 

Qua sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề hàng năm đã mang lại hiệu quả cao, nhất là thảo luận và tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên và giải pháp cải thiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó đã sinh hoạt chuyên đề 03 lần với ba chuyên đề gồm: Cải thiện tính tự giác phát biểu góp ý của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền thành lập THT, HTX; đẩy mạnh công tác giới thiệu doanh nghiêp liên kết tiêu thụ sản phẩm của THT, HTX.

 

Chi bộ đã triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung và các bước tiến hành theo sự chỉ đạo của cấp trên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt kết quả tốt. Đề cao tính tư giác, bảo đảm khách quan, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình và phê bình được nâng lên. Qua kiểm điểm đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các cá nhân với tinh thần cầu thị, thẳng thắn. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Hoi nghi CCCV 2019\3.JPG 

Chi bộ luôn đề cao tính tư giác, bảo đảm khách quan, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ

 

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, đã cử 05 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, xem xét đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới (đạt 300% nghị quyết), giới thiệu chuyển sinh hoạt 02 đồng chí.

 

Thực hiện được 09 cuộc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; 11 cuộc giám sát thường xuyên (đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ). Qua đó hầu hết các đảng viên đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm những điều quy định đảng viên không được làm. Ngoài ra, hàng năm Chi bộ điều tiến hành triển khai lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm cơ sở phân loại đảng viên và đánh giá cán bộ, thực hiện các báo cáo về việc tự kiểm tra giám sát.

 

Thành lập Tổ chỉ đạo gồm 03 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư làm tổ trưởng. Đồng thời xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, trong đó có sự phân công vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ. Bên cạnh đó, đã tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với đặc thù của cơ quan. Bám sát vào Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh như: Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc học Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối.

 

Triển khai thực hiện “Dân vận khéo” trong việc vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ, của cấp trên, hàng năm Ban Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử và “5 điều cần xây, 5 điều cần chống” và 10 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của của cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phụ trách của ngành, chú trọng và tập trung làm tốt đối với các lĩnh vực: cải tiến công tác tuyên truyền, tư vấn thành lập mới THT, HTX; hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản cho thành viên; nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân trong thực thi nhiệm vụ... Trên cơ sở nhận thức đúng đắn yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, yêu cầu mỗi cá nhân, phòng ban chuyên môn căn cứ tình hình thực tiễn, đặc thù riêng của mình chủ động xây dựng các mô hình “dân vận khéo” sao cho phù hợp.

 

Kết quả đăng ký 04 mô hình và xét công nhận được 02 mô hình đó là: “Tuyên truyền, vận động thành lập THT, HTX làm ăn có hiệu quả” và “Vận động doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã”.

 

Nhìn chung, trong 5 năm qua, đã làm tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng khoá XII và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tại chi bộ; qua đó phát hiện, chấn chỉnh đưa vào khắc phục và phát huy hàng năm.

 

Tuy nhiên, trong sinh hoạt chuyên đề một vài đảng viên còn ít tham gia thảo luận, tranh luận những vấn đề do Cấp ủy và tổ chuyên đề chuẩn bị. Việc phân công đảng viên ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề còn đơn giản. Công tác học tập, quán triệt ở chi bộ đôi lúc chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đơn vị. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ đã được nâng cao một bước, tuy nhiên còn lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề. Việc thực hiện quy chế làm việc, như: chế độ hội họp, định kỳ làm việc với đoàn thể có lúc chưa duy trì thường xuyên.  

 

Nguyên nhân, do cán bộ làm công tác Đảng tại chi bộ đều là kiêm nhiệm, nhiều công việc, thời gian đầu tư cho công tác Đảng chưa nhiều; kỹ năng nghiệp vụ chưa nhuần nhuyễn. Sự chỉ đạo cụ thể của từng đồng chí chi ủy viên, đối với lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa hiệu quả. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt nề nếp công tác, học tập, rèn luyện.

 

T.T