Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Những kết quả đạt được của chi bộ Liên minh HTX tỉnh trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua

(10:06 | 06/02/2020)

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang có 10 đảng viên (chính thức), trong đó có 5 đảng viên nam và 5 đảng viên nữ. Trình độ đại học chuyên môn nghiệp vụ 10 đồng chí, trình độ lý luận chính trị Trung cấp 03 đồng chí, trình độ lý luận chính trị Cao cấp 04 đồng chí. Tập thể Chi uỷ chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đảng viên có nhận thức đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn mẫu mực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống.

 

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn tích cực triển khai quán triệt thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên. Xem chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động, trong đó tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước với hình thức lồng ghép vào sinh hoạt lệ, họp cơ quan…Kết quả, có 100% đảng viên và 97% quần chúng tham gia (đạt 100% Nghị quyết). Qua học tập, đã làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, tự hào về Đảng, về dân tộc, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới.

 

 

Description: D:\CA NHAN\Private\HINH ANH\dien thoai\20170124_144510.jpg

Trong nhiệm kỳ, đã cử 05 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, xem xét đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới

 

 

Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên. Sau khi học tập nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện đã tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

 

Hàng năm, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, đảng viên đăng ký đạt tỷ lệ 100%. Cuối năm lấy kết quả làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Qua đánh giá, đa số cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tập thể lãnh đạo chi ủy, chi bộ không ngừng phát huy và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chọn một số nội dung chuyên môn cần đột phá, xây dựng kế hoạch để thực hiện; trách nhiệm người đứng đầu gương mẫu với công việc, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

 

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn là nhiệm vụ hàng đầu của chi bộ và được thực hiện một cách xuyên suốt. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên luôn đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đa số đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, tin học, ngoại ngữ. Hàng năm có 100% đảng viên tham gia sinh hoạt và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy theo Quy định 76 và được đánh giá thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, đã cử 05 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, xem xét đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới, giới thiệu chuyển sinh hoạt 02 đồng chí.

 

Chị bộ luôn thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, sinh hoạt đúng thời gian quy định, chất lượng Chi bộ và chất lượng đảng viên không ngừng được nâng lên. Hàng năm Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; bình quân 05 năm có 100%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ đạt 100%.

 

Hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt 100%

 

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã thực hiện được 05 cuộc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; 08 cuộc giám sát thường xuyên (đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ). Qua đó hầu hết các đảng viên đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm những điều quy định đảng viên không được làm. Ngoài ra, hàng năm Chi bộ điều tiến hành triển khai lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm cơ sở phân loại đảng viên và đánh giá cán bộ, thực hiện các báo cáo về việc tự kiểm tra giám sát.

 

Công tác dân vận được Chi bộ quan tâm, thực hiện một cách thường xuyên và được đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp phụ trách phụ trách. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia các mô hình KTTT, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát phản biện xã hội, tham gia đối thoại với nhân dân.

 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong các năm qua, Chi bộ triển khai thực hiện “Dân vận khéo” trong việc vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ, của cấp trên, hàng năm Chi bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử và “5 điều cần xây, 5 điều cần chống” và 10 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của của cán bộ, viên chức. 

 

Ngoài ra, Chi bộ đã thực hiện tốt “Dân vận khéo” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên lấy đó làm nòng cốt cho mọi hoạt động của cơ quan. Trong thời gian qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên của cơ quan qua học tập đã thể hiện tính gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Chi bộ thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng quy định mỗi tháng sinh hoạt một kỳ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với từng thời điểm.

 

  Tổ chức tuyên truyền và quán triệt cho cán bộ, đảng viên cơ quan về thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; những Chỉ thị của Đảng và Nhà nước Nghị quyết, Nghị định, quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh lồng ghép vào các cuộc họp chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên và cuộc họp của cơ quan.

 

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng các chế độ định mức chi tiêu nội bộ. Xây dựng tiêu chuẩn chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức cũng được quy định áp dụng trong cán bộ, viên chức, đảng viên.

 

Tổ chức kiểm kê tài sản cơ quan và kê khai thu nhập của cán bộ, viên chức theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Hoi nghi CCCV 2019\DSC00818.JPG

Lồng ghép triển khai các chủ trương, chính sách và các quy định…trong hội nghị, cuộc họp cơ quan

 

Công tác phòng, chống tham nhũng, được chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhất là chuẩn mực về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó từng cá nhân có cách nhìn, cách làm rõ nét hơn về thực hiện phòng, chống tham nhũng. Vai trò của cấp ủy và Thường trực gương mẫu nêu gương thực hiện việc phòng, chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đạo đức và trách nhiệm. Cơ quan không xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế yếu kém như: Trong sinh hoạt chuyên đề một vài đảng viên còn ít tham gia thảo luận, tranh luận những vấn đề do Cấp ủy và tổ chuyên đề chuẩn bị. Công tác học tập, quán triệt ở chi bộ đôi lúc chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đơn vị. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ đã được nâng cao một bước, tuy nhiên còn lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề. Việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ hội họp, định kỳ làm việc với đoàn thể có lúc chưa duy trì thường xuyên.  

 

Nguyên nhân chính là do cán bộ làm công tác Đảng tại chi bộ đều là kiêm nhiệm, nhiều công việc, thời gian đầu tư cho công tác Đảng chưa nhiều; kỹ năng nghiệp vụ chưa nhuần nhuyễn. Sự chỉ đạo cụ thể của từng đồng chí chi ủy viên, đối với lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt nề nếp công tác, học tập, rèn luyện.

 

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, chi bộ rút ra những vấn đề cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới như sau:

 

- Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và nghiêm túc, nêu gương trong việc học tập, nghiên cứu và thực hiện.

 

- Tổ chức học tập, quán triệt bằng nhiều hình thức, phong phú, phù hợp với từng đơn vị, như: Ngoài việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, thì phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở trong các kỳ sinh hoạt, hội nghị...mỗi đảng viên phải tự giác nghiên cứu để nắm vững các quy định.

 

- Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên để trong khi thực hiện nhiệm vụ đảng viên thì phải nghiên cứu các quy định của Đảng. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, thông qua nhiều hình thức, như: sinh hoạt, hiệu quả công việc, nắm bắt qua tổ chức, cá nhân... để có giải pháp lãnh đạo phù hợp.

 

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối đảng viên, ngoài việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, thì cần nắm bắt tình hình sớm, nhất là những cá nhân có dấu hiệu vi phạm để đấu tranh ngăn ngừa là chính.

 

T.T