Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI *

(07:06 | 22/05/2024)

Ngày 09/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Theo đó, Bộ Chính trị đã đưa ra 05 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm:

(1) Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc;

(2) Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập;

(3) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

(4) Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm;

(5) Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Đơn cử nội dung chi tiết của “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Quy định 144-QĐ/TW như sau:

- Tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

- Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

- Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

- Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Quy định 144-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 09/5/2024./.

Thùy Trang