Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Quy định hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người làm công tác lưu trữ *

(08:42 | 18/04/2024)

Ngày 11/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND vê việc ban hành Quy định hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người làm công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo quy định, mức hưởng: Công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác lưu trữ (có văn bản phân công của thủ trưởng cơ quan, đơn vị) tiếp xúc trực tiếp với tài liệu lưu trữ được hưởng mức phụ cấp độc hại, nguy hiếm như sau:

Hệ số 0,2: Tính theo lương cơ sở đối với công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu.

Hệ số 0,3: Tính theo lương cơ sở đối với công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng. Cách tính:

Mức bồi dưỡng và cách tính chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật: Công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề làm hoạt động lưu trữ (tiếp xúc trực tiếp với tài liệu lưu trữ) được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng bằng 13.000 đồng, áp dụng cho một ngày làm việc thực tế đối với các công việc: Phân loại, kiểm tra giá trị hồ sơ, tài liệu lưu trữ; lựa chọn để bảo quản và tiêu hủy hồ sơ, tài liệu lưu trữ hết giá trị; phân nhóm đánh giá giá trị hồ sơ, sắp xếp tài liệu lập hồ sơ mới, hệ thống hóa, mô tả phiếu tin; vận chuyển hồ sơ, tài liệu lưu trữ; chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ; nhập dữ liệu, xây dựng công cụ tra tìm hồ sơ, tài liệu lưu trữ; sưu tầm bổ sung hồ sơ, tài liệu lưu trữ; xử lý kỹ thuật hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kiểm kê tài liệu lưu trữ; lựa chọn để công bố, giới thiệu hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kiểm kê, lựa chọn, bảo quản xử lý kỹ thuật tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ hiện hành; tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ; vận hành, bảo quản, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật trong kho lưu trữ; xử lý tài liệu phim, ảnh ghi âm lưu trữ trong buồng kín; vệ sinh tài liệu, giá tủ đế tài liệu, nền tường kho lưu trữ; khử trùng tài liệu lưu trữ.

Cách tính: Có bảng chấm công làm thực tế khi tiếp xúc trực tiếp với tài liệu lưu trữ. Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng; nếu làm việc dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 857-QD-UBND.pdf